20 Mart 2012 Salı

lys edebiyat soruları

1)Moliere, Racine ve La Fontaine’in ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanzimatçıları en çok etkileyen yazarlar olmaları

B) Klasik akımın temsilcileri olmaları

C) Aynı türden eserler vermeleri

D) Değişik sanat akımlarının kurucuları olmaları

E) Kendi alanlarındaki ilk eserleri vermiş olmaları

2)Yazar, roman kişilerini, insanların kimi zaaflarını örneklendirmek için kullanır. Bu kişileri doğru yoldan çıkaran, kötü yapan içinde yaşadıkları koşullar ya da çevre değil içgüdülerdir. Hangi sınıftan, hangi cinsiyetten, hangi yaştan olurlarsa olsunlar, onları yöneten ve yönlendiren hep aynı şeydir.

Bu paragrafta sözü edilen yazarın eserleri aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisine girebilir?

A) Klasisizm B) Romantizm C) Realizm

D) Natüralizm E) Sürrealizm

3)Tanzimat dönemi şairlerinden Recaizade M. Ekrem’in çevresinde toplanan gençler, artık kendi başlarına var olmanın yollarını ararlar ve bir dergide birleşirler. Bunların arasında, sonradan romancı olarak ün kazanmış iki yazarımız da vardır.

Paragrafta sözü edilen dergi ile iki yazarımız aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Servet-i Fünun; Halit Ziya, Mehmet Rauf

B) Malumat; Hüseyin Cahit, Ahmet Rasim

C) Genç Kalemler; Halit Ziya, Ömer Seyfettin

D) Servet-i Fünun; Samipaşazade Sezai, Hüseyin Cahit

E) Malumat; Mehmet Rauf, Hüseyin Rahmi

4)Aşağıdaki edebiyat dönemlerinin hangisinde, şairlerin büyük bir çoğunluğu, şiiri, toplumsal amaçlardan, bilimsel içeriklerden uzak, salt şiirsel değerleri ön plana alarak yazmışlar ve ortak biçimler içinde kalıplaşmış ortak kavramlar kullanmışlardır?

A) Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

B) Milli Edebiyat

C) Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide)

D) Tanzimat Edebiyatı

E) Divan Edebiyatı

5)Kimilerine göre edebiyattaki bilgiler, bilim ortamından edebiyat ortamına bir tür çeviridir. Edebiyat, bilginlerin daha önce araştırıp bulduğunu halka yayan bir araçtan başka bir şey değildir. Edebiyat yazarı, coğrafya, fizik, sosyoloji, tarih gibi erişebildiği her kaynağa uzanır. Belli sonuçları halk için yorumlamak, halka açmakla görevlidir bu tür edebiyat.

Yukarıda belirtilen edebiyat anlayışına uygun eserler veren yazarımız kimdir?

A) Namık Kemal B) Şemsettin Sami

C) Ahmet Mithat Efendi D) Halit Ziya Uşaklıgil

E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

6)Türk edebiyatında Batılı roman türünün ilk örneği olarak anılan, 1859’da Fenelon’dan Divan Edebiyatının sanatlı, ağdalı anlatımıyla özet olarak dilimize çevrilen eser ve bu eserin çevirmeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Kamelyalı Kadın - Ahmet Mithat Efendi

B) Sefiller - Şemsettin Sami

C) Emil - Ziya Paşa

D) Telemak - Yusuf Kamil Paşa

E) Robenson Hikâyesi - Ahmet Vefik Paşa

7)Aşağıdakilerden hangisi, Ahmet Mithat Efendi ile Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın ortak bir yönü değildir?

A) Geniş halk topluluklarına seslenmek

B) Tiyatro, roman, gezi, tarih, anı gibi değişik

türlerde eserler vermek

C) Eserlerini, çağlarına göre, konuşma diliyle ve

sade bir üslupla yazmak

D) “Toplum için sanat” görüşünü benimsemek

E) Romanlarında, olayın akışını kesen

açıklamalara yer vermek

8)Edebiyatımızda Realizm’in öncüsü olmuştur. Romanlarında aydın kişileri ve çevrelerini, hikâyelerinde ise halkın yaşayış ve adetlerini anlatmaya çalışmıştır.

Eserlerinde, alışılmış olandan ayrı bir sözdizimi vardır.

Batılı roman ve hikaye tekniğine uygun, ilk başarılı örnekler onundur.

Romanlarında, ruh çözümlemelerine çok önem vermiştir.

Bu özelliklerin tümüne birden sahip olan yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Recaizade Mahmut Ekrem B) Nabizade Nazım

C) Halit Ziya Uşaklıgil D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E) Halide Edip Adıvar

9)Aşağıdakilerden hangisi Cenap Şehabettin’le Ahmet Haşim’de ortak değildir?

A) Hem şiir hem nesir alanında eser vermiş olmaları

B) Servet-i Fünun topluluğunda yer almaları

C) Sanat için sanat ilkesini benimsemeleri

D) Fransız sembolistlerinden etkilenmeleri

E) Aruz ölçüsünü kullanmaları

10)“Hasta Çocuk, Nesrin ve Balıkçılar, günlük hayat izlenimlerinden esinlenerek oluşturulmuş manzum hik.yelerdir. Bu manzumelerde Fikret’in yaptığı şey, konuşma diline yakın bir şiir dilini bulmak olmuştur. Ayrıca aruzla yazılmış dizelerin, öteden beri süregelen bağımsızlığını bozmuş ve manzumeyi dizelerden oluşan bir bütün halinden, basbayağı cümlelerden yapılmış bir yazı haline getirmiştir.”

Bu paragrafta Tevfik Fikret’in hangi özelliğinden söz edilmemiştir?

A) Nazmı nesre yaklaştırmasından

B) Şiirlerinde toplumsal konulara da değinmesinden

C) Beyit bütünlüğünü kırmasından

D) Aruzu, Türkçeye ustalıkla uygulamasından

E) Şiirlerinde yaşanılan gerçekleri yansıtmasından

11)“İyi ile kötünün, akla karanın çatışması az çok her romanda vardır. Fakat XIX. yüzyıl Batı romancılığının yarattığı gelenek, bu çatışmada yazarın apaçık taraf tutmamasını, insanları kahraman değil, kahramanları insan etmesini, kimi insanı ak, kimi insanı kara değil her insani alaca göstermesini ister. Oysa yazar, ayırıyor insanları: Ak bir yana, kara bir yana; cılız bir yana, gürbüz bir yana…”

Paragrafta sözü edilen “ak-kara” çatışmasının, en belirgin olduğu edebiyat akımı hangisidir?

A) Klasisizm B) Realizm C) Romantizm D) Natüralizm E) Parnasizm

12)Paul Valery “Bir edebi eserin değeri, her kişiye göre ayrı bir yoruma meydan vermesindedir.” demiştir.

Aşağıdaki şairlerimizden hangisi, Paul Valery ile aynı anlayıştadır?

A) Tevfik Fikret B) Cenap Şehabettin C) Yahya Kemal

D) Ahmet Haşim E) Orhan Veli

13) “Bizde roman Halit Ziya ile başlar. Namık Kemal’in romanı, sadece denemede kaldı, Onunla hemen aynı yıllarda işe başlayan Mithat Efendi’nin halka okuma zevkini aşılamaktaki hizmeti inkar edilemez. Fakat sanat yapıtının ilk koşulu olan biçimden daima yoksundu. Birçok sorunlara dokunmasına, hayatımızdaki aykırılıkları görmesine, hafta şöyle böyle sürükleyici olaylar bulma yeteneğine karşın yazdıklarına hiçbir hayat sıcaklığı geçiremedi. Bulduğu bazı yerli tipler, romancılık sanatına, ancak başkalarının elinde yeniden yoğrulduktan sonra mal oldu.”

Parçada Ahmet Mithat’ın romancılığına ilişkin özelliklerden hangisine değinilmemiştir?

A) Okuyucunun genel bilgisini genişletmeyi amaçlaması

B) Geniş hak kitlelerine okumayı sevdirmesi

C) Romanlarının teknik yönden kusurlu olması

D) Kimi romanlarında “Realizm’in izlerinin bu1unması

E) Kimi romanlarında yerli hayat sahnelerine rastlanması

14)Ne efsunkâr imişsin ah ey didar-ı hürriyet

Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yukarıdaki beytin ikinci dizesindeki sanata benzer bir sanat vardır?

A) Karlar altında bir ilkbaharım ben

B) Kar değil gökyüzünden yağan beyaz ölümdü

C) Şu bakır zirvelerin ardından Bir süvari geliyor kan rengi

D) Ruhu her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter

E) Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa

Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa

15)“Hemen hemen konusuz denecek kadar basit olan bu güldürünün iki büyük özelliği vardır: Bir yandan, bize edebiyatımızın o güne dek semtine uğramadığı yeni bir gerçekliğin kapısını açar; öbür yandan da ortaoyunu ve meddah hikâyeleri gibi yerli sanatlardan yararlanır. Böylece, yazarın ulusal bir tiyatroya varacak en kısa yolu aradığı muhakkaktır.”

Bu yazıya göre, aşağıdaki yazarlarımızdan hangisi, hangi yapıtıyla, nasıl, ulusal tiyatroya varacak en kısa yolu aramıştır?

A) Namık Kemal, “Vatan - yahut - Silistre” oyunuyla, vatan sevgisini dile getirerek

B) Abdülhak Hamit, “Eşber” adlı yapıtıyla, vatan sevgisini her şeyin üstünde tutarak

C) Şinasi, “Şair Evlenmesi” oyunuyla, halk geleneğinden yararlanarak

D) Ahmet Vefik Paşa, “Zoraki Tabip” oyunuyla, Moliere’in bir yapıtını Türkçeye uyarlayarak

E) Abdülhak Hamit, “Sabr ü Sebat” adlı yapıtıyla, atasözlerimizi bol bol kullanarak

16) Aşağıda verilen belirtici niteliklerden hangisinde Tanzimat romanında rastlanmaz?

A)Konular genellikle günlük hayattan ya da tarihten alınır.

B)Cariyelik kurumunu ve alafrangalık özentisini işler.

C)Kişiler genellikle tek yönlü ele alınır; iyiler mükâfatlandırılır.

D)Olayların akışında rastlantılara çok yer verilir.

E)Romanın içinde bilgi ve öğüt vermekten kaçınılır.

17) Onun tiyatro eserleri, sahne tekniği açısından zayıf olduğu gibi dil açısından da oynanmaya elverişli değildir. Piyeslerinin bir bölümü manzum, bir bölümü nesir, bir bölümü de nazım - nesir karışık olarak yazılmıştır. Bunların birkaçının konusu günlük hayattan alınmış fakat çoğunda tarihi bir olay işlenmiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Abdülhak Hamit B)Muallim Naci
C)Şinasi D)Ahmet Tevfik Paşa
E)Şemsettin Sami

18) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Şinasi’ye ait değildir?
A) Dil ve edebiyat üzerine görüşlerini Londra’da çıkan Hlürriyet gazetesinde yayımladığı “Şiir ve inşa” makalesinde anlatmıştır.
B) Şiirlerinde konu birliğine ve bütün güzelliğine önem vermiştir.
C) Fransızcadan manzum olarak Türkçeye çevirdiği bazı şiirleri, asıllarıyla birlikte Tercüme1 Manzume adlı, bir kitapta toplanmıştır.
D) Batı edebiyatı yolunda eser veren ilk Türk sanatçısıdır.
E) Düşüncelerini yalın ve açık bir anlatımla söylemeye, konuşma dilini yazı dili haline getirmeye çalışmıştır.

19)Aşağıdakilerden hangisi Ser’vet-i Fünuncuların şiir özelliklerinden biri değildir?
A) Kafiyede şekilden çok, ses benzerliğine önem verme
B) Konu birliğine ve bütün güzelliğine önem verme
0) Nazmı nesre yaklaştırma
D) Konuyla vezin arasında bir ahenk ilgisi arama
E) Herkesin anlayabileceği bir dil kullanma

20) Çürüyen, yozlaşan İstanbul ve bu İstanbulun çürümüş, yozlaşmış insanları... Mithat Cemal Kuntayın romanından sürekli olarak bir küf kokusu gelir burnunuza. İstanbul’un birbirini izleyen üç dönemini yansıtmak isteyen yazar, gözlerini hep bu kokuşmuşluğa dikmiştir. Yalnız kişisel çıkarları peşinde koşanlar, dalkavuklar, jurnalciler.. Bir pislik, bir kokuşmuşluk perdesine bürünmüş olarak anlatır İstanbulu. Aşağıdaki şairlerden hangisi İstanbul’u şiirinde bu parçada belirtilen yönleriyle yansıtmaya çalışmıştır?
A) Cenap Şahabettin B) Tevfik Fikret
C) Mehmet Emin D) Mehmet Akif
E) Celal Sahir

21) Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünun edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Sone, terza-rima gibi nazım biçimlerinin benimsenmesi
B) Aruz vezninin kullanılması
C) Romanlarda, olayların genellikle İstanbul dışında geçmesi
D) Nazmın nesre yaklaştırılması
E) Yabancı sözcüklerle yüklü bir dil kullanılması

22)Hepimiz dünyaya geldiğimizde bir toplumun, ailenin,

kimliğin içinde buluruz kendimizi. Edebiyat işte bu kalıpları kırma arayışından doğar. Hayal ve gerçek, yaşam ve ölüm, ben ve öteki arasındaki bütün duvarları bir bir yıkar. Böylece kendine özgü bir biçimde, hayatın ve insanın özüne eğilebilmeyi, ona sevgiyle bakabilmeyi olanaklı kılar. Çünkü roman, öykü, şiir gibi edebiyat ürünleri bir başkasının acısını iliklerinde hissedebilme, kendini bir başka insanın yerine koyabilme yeteneği kazandırır. Çok farklı kesimlerden insanlara seslenir, onların kapılarını çalar; buyur edilir. İnsanlar ve toplumlar arasında köprüler kurar.

Bu parçada edebiyatın işlevleri arasında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Toplumsal sorunlara çözümler getirme

B) Yerleşik değerleri sorgulama gücüyle donatma

C) İnsanların birbirini anlamasını kolaylaştırma

D) Kültürleri birbirine yakınlaştırma

E) Yaşamı, özgün bir yaklaşımla algılamayı sağlama

23)Servet-i Fünûn Edebiyatını oluşturan şairler arasında

----, ----; öykücü ve romancılar arasında ----, ---- adlarını sayabiliriz.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden

hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) Ziya Paşa’nın – Namık Kemal’in – Recaizade Mahmut Ekrem’in – Ahmet Mithat Efendi’nin

B) Tevfik Fikret’in – Cenap Şahabettin’in – Halit Ziya Uşaklıgil’in – Mehmet Rauf’un

C) Abdülhak Hamit Tarhan’ın – Muallim Naci’nin – Şemsettin Sâmi’nin – Nabizade Nâzım’ın

D) Mehmet Emin Yurdakul’un – Mehmet Âkif Ersoy’ un – Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın – Ahmet Râsim’in

E) Ahmet Hâşim’in – Yahya Kemal Beyatlı’nın – Halide Edip Adıvar’ın – Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun

24)Aşağıdaki dizelerin hangisinde özellikle Tanzimat Dönemine özgü bir kavram yoktur?

A) Memleket bitti yine bitmedi hâlâ sen ü ben

Bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düşmen

B) Olmuş insâna taasub bir onulmaz illet

Hüsn-i tedbîrin ile kurtulur andan millet

C) Felek her türlü esbâb-ı cefâsın toplasın gelsin

Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azîmetten

D) Kanı ol gül gülerek geldiği demler şimdi

Ağlarım hâtıra geldikçe gülüştüklerimiz

E) Ne efsûnkâr imişsin âh ey dîdâr-ı hürriyyet

Esîr-i aşkın olduk, gerçi kurtulduk esâretten

25) Servet-i Fünûn şiiri ile Fecr-i Âtî şiirinin başlıca özel-

likleri arasında ilk olarak, kullanılan malzemedeki

birlik dikkati çeker. Fecr-i Âtî şiirinin başlıca temaları,

I

Servet-i Fünûn şiirinde olduğu gibi, aşk ve doğadır.

Aşk kadar doğa betimlemeleri de tümüyle özneldir.

II

Dilde Servet-i Fünûncuların tuttuğu yol benimsenerek

III

şiir diline Arapça ve Farsçadan yeni sözcükler alın-

mış, konuşma dilinden uzaklaşılmıştır. Vezin, yine

IV

aruzdur. Ancak Fecr-i Âtîciler de Servet-i Fünûncular

V

gibi sembolik şiirden uzak durmuştur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V

26) (I) Tanzimat Dönemi tiyatrosunda çeşitli konular işlenir. (II) İşlenilen konular, genellikle toplumsal boyutlu nitelikler taşır. (III) Örneğin Namık Kemal’in Zavallı Çocuk ve Gülnihal adlı yapıtlarında vatan konusu işlenmiştir. (IV) Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Mithat, Abdülhak Hamit, Teodor Kasap gibi sanatçılar da tiyatro alanında yapıtlar ortaya koymuşlardır. (V) Bu alanda ürün verenler klasisizm ve romantizm akımlarının etkisinde kalmıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

27) Tevfik Fikret’in şiirlerinin özellikleriyle ilgili olarak

aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aruzun kalıplarını müzikaliteleri bakımından ilk kez değerlendiren odur.

B) Kimilerinde konuşma dilinin anlatım özelliklerini kullanmıştır.

C) Özellikle Türkçe sözcüklere yer vermiştir.

D) Divan nazmının müstezat şeklini değiştirerek yeni bir nazım şekli oluşturmuştur.

E) Uyak düzenine büyük bir serbestlik getirmiştir.

28) ----, Tasvir-i Efkâr’da yayımlanan “Lisan-ı Osmanînin

Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazâtı Şâmildir” adlı makalesinin ---- Dönemindeki dil anlayışını belirleyecek düzeyde bir içeriği vardır.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden

hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A) Namık Kemal’in – Millî Edebiyat

B) Şinasi’nin – Tanzimat

C) Recaizade Mahmut Ekrem’in – Servet-i Fünûn

D) Tevfik Fikret’in – Fecr-i Âtî

E) Yahya Kemal Beyatlı’nın – Cumhuriyet

29) Servet-i Fünûn Döneminde yaşadığı hâlde bu topluluğun dışında kalan, yönelim ve yaratılarıyla bu topluluktan ayrı özellikler taşıyan sanatçılarımızdan biri de ----. Onun ayna tuttuğu yaşam kesiti, Servet-i Fünûnculardan ayrıdır. Servet-i Fünûncular varsıl, aydın kesimin köşk ve konak yaşamının görüntüleriyle oluşturmuşlardır yapıtlarını. Onun anlattığı yaşamsa İstanbul’un yoksullarının ya da orta sınıfının yaşamıdır. Kimi romanlarında eski İstanbul yaşamının betimlemelerine de rastlarız. Örneğin Cehennemlik ve Metres’te, boğaziçi yalılarındaki; İffet, Şıpsevdi ve Tesadüf’te, Aksaray’daki yaşamı anlatır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?

A) Hüseyin Rahmi Gürpınar’dır B) Ahmet Râsim’dir

C) Reşat Nuri Güntekin’dir D) Hüseyin Cahit Yalçın’dır

E) Halit Ziya Uşaklıgil’dir

30)

I. Sergüzeşt

II. Araba Sevdası

III. Felâtun Beyle Râkım Efendi

IV. Mâî ve Siyah

V. Mürebbiye

Yukarıdaki yapıtlardan hangilerinde Batılılaşmanın yanlış anlaşılmasının yarattığı sonuçlar işlenmiştir?

A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III.

D) III. ve V. E) IV. ve V

31) Bazen düşünüyorum da eğer benim yazdıklarım hayatla ilgili değilse insanların yaşadığı nasıl bir dünya? Bana göre, tüm kitaplarım gerçeği yansıtıyor. Ama hangi gerçeği? Benim gördüğüm gerçeği.

Bu parçada sanat anlayışını belirten yazarın aşağıdaki akımlardan hangisine bağlı olduğu söylenebilir?

A) Natüralizm B) İzlenimcilik C) Klasisizm

D) Gerçeküstücülük E) Sembolizm

32) Gerek sosyal gerekse metafizik konularda yazdığı şiirlerindeki ahlakçı ve filozofça tutumuyla Ziya Paşa, divan şiirindeki "hakimane" şiirin son temsilcisi ve halk filozofu unvanını kazanmıştır. Bu tarz şiirlerinden birçok beyti ve dizesi, birer atasözü sağlamlığı ve sevimliliğiyle belleklerde yer etmiştir.
Bu parçadaki açıklamaya göre, aşağıda verilenlerden hangisinin Ziya Paşa'ya ait olduğu söylenemez?
A) İdrâk-i meâlî bu küçük akla gerekmez
Zîrâ bu terâzû o kadar sıkleti çekmez
B) Nâ-merd olayım çarha eğer minnet edersem
Cevrinle senin ben keder etsem mi sanırsın
C) Âyînesi iştir kişinin lâfa bakılmaz
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde
D) Pek rengine aldanma felek eski felektir
Zîrâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir
E) Ne kaldı rûha teselli şarâbdan başka
Boğaz'da üç gecelik mâh-tâbdan başka

33) "Düzenlemeler" anlamına gelen "Tanzimat", bir bakıma Osmanlı İmparatorluğu'nun bazı kurumlarıyla Batı'ya yönelişi demektir. Tanzimat Döneminde Batı'yı yakından tanımış, Batı uygarlığının önemini kavramış kimi Türk aydınları, yaşayış, bilim, sanat ve edebiyat yönünden Batı ile bağlantılar kurmuşlardı. 1860 yılında Agâh Efendi ile Şinasi'nin birlikte çıkardıkları ---- adlı gazete ile Tanzimat edebiyatı başlamış oldu.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tercüman-ı Ahval B) Ceride-i Havadis C) Takvim-i Vakayi

D) Tercüman-ı Hakikat E) Tasvir-i Efkâr

34) Namık Kemal, Zavallı Çocuk'ta, genç bir kızın
I
kendisinden oldukça yaşlı biriyle görücü yoluyla
evlendirilmesine karşı çıkışını; Akif Bey'de, vatan
II
sevgisinin kişisel mutluluktan önce geldiğini;
Gülnihal'de, baskıya karşı duyduğu tepkiyi; Cezmi'de,
III IV
Kırım Hanı Adil Giray'ın yaşamını; Celalettin Harzemşah'ta İslam birliği düşüncesini
V
anlatır.
Bu parçada
Namık Kemal'in numaralanmış yapıtlarından hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

35) Bir 18. yüzyıl düşünürü olan J.J. Rousseau ister özel ister kamusal hayatımızda olsun, yaşadığımız şeylerin, aklın değil duyguların ve doğal içgüdülerin gereklerini karşılayıp karşılamadığını sormamız gerektiğini söyler. Bireyselliği ve doğayı gündeme getirir. Ona göre, gerçekliği parçalayan ve anlaşılmaz hâle getiren aklın bütün tahlilleri yapaydır.
Buna göre
J. J. Rousseau'nun hangi hareketin öncülüğünü yaptığı ileri sürülebilir?

A) Klasisizm B) Realizm C) Romantizm D) Natüralizm E) Empresyonizm

36 ) Ahmet Haşim'in şiirleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Şiirlerinde dış dünyaya ait gözlemlerinin, iç dünyasında yarattığı izlenimleri yansıtmıştır.
B) Yaşanılan hayattan uzak, tamamen hayalî bir âleme sığınma isteği, birçok şiirinde görülür.
C) Vezin olarak yalnızca "
aruz"u kullanmıştır.
D) Türk şiirini Batılılaştırma konusunda "düşünen"den çok, "uygulayan" kişidir.
E) Şiirlerinde kullandığı tabiat manzaraları genellikle akşam, gurup, şafak, gece, göller ve ormanlar gibi duygulanmaya, hayal kurmaya elverişli olanlardır.

37) Onun için, edebiyat bir araçtır. Halkın kültürel düzeyini yükseltmek için, halkın anlayabileceği bir dille yazdıklarını biçimlendirir. Nitekim romanlarındaki öğreticiliğin özünde böyle bir kaygı vardır. Ayrıca romanlarında özellikle ahlak, toplumsal adalet kavramlarına ağırlık verir.
Bu parçada sözü edilen
Tanzimat Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Şinasi B) Ahmet Mithat Efendi
C) Abdülhak Hamit Tarhan D)
Muallim Naci
E) Recaizade Mahmut Ekrem

38) Namık Kemal, Zavallı Çocuk'ta, genç bir kızın
I
kendisinden oldukça yaşlı biriyle görücü yoluyla
evlendirilmesine karşı çıkışını; Akif Bey'de, vatan
II
sevgisinin kişisel mutluluktan önce geldiğini;
Gülnihal'de, baskıya karşı duyduğu tepkiyi; Cezmi'de,
III IV
Kırım Hanı Adil Giray'ın yaşamını; Celalettin Harzemşah'ta İslam birliği düşüncesini
V
anlatır.
Bu parçada
Namık Kemal'in numaralanmış yapıtlarından hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

39) Servet-i Fünun edebiyatında sürrealizm akımının etkileri görülür. Bu yolla I

şiirde yeni bir duygu, hayal ve estetik anlayışı oluşturulur. Servet-i Fünun edebiyatının sanatçıları dili sadelikten uzaklaştırmışlardır.
II
Aruz ölçüsü, kullandıkları dile başarıyla uygulamaları, onların bir başka
III
özelliğidir. Batı edebiyatında gelişen
sone, terzarima gibi nazım şekillerini
IV
kullanmış, ayrıca
klasik şiirin nazım biçimlerinden biri olan
V
müstezadı değiştirerek "serbest müstezat" adı verilen bir nazım biçimi oluşturmuşlardır.

Bu parçadaki bilgi yanlışının giderilmesi için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) I.nin yerine "parnasizm ve
sembolizm akımlarının" getirilmeli
B) II.nin yerine "dilde sadeleşme düşüncesini savunmuşlardır" getirilmeli
C) III.nün yerine "
hece ölçüsünü" getirilmeli
D) IV.nün yerine "
tuyug, bent" getirilmeli
E) V.nin yerine "
halk şiiri" getirilmeli

40) Düş gücümün kuvvetli, gözlem yeteneğimin ise zayıf olduğunu arkadaşlarım söylerler. Bunu ben de bildiğimden, gerçek hayat üzerine bir şey yazmam iste­nince biraz tedirgin olurum. Romanlardan, öykülerden, yazarların iç dünyasından söz ederken sorun yoktur. Ama gerçek bir kentte yer alan gerçek bir ye­ri anlatırken. Bu benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz.

Bu sözleri söyleyen bir yazarın aşağıdaki akımlardan hangilerine bağlı yapıtlar vermesi beklenmez?
A)
Romantizm - Realizm B) Klasisizm - Sembolizm
C)
Romantizm - Natüralizm D) Sembolizm - Sürrealizm
E)
Realizm - Natüralizm

41) ---- idealist bir şairin iç dünyası ile birlikte orta hâlli bir Türk ailesinin yaşayış tarzı, zevkleri, o devrin basın hayatı başarılı bir biçimde betimlenmiştir. ---- Batılı yaşam tarzına kaymış zengin bir Türk ailesinin hayatı ayrıntılarıyla ele alınmıştır. ---- orta hâlli, fakir Türk aileleriyle sosyetik bir aile tipi ve bu ailelerin yaşam tarzları geniş bir çerçevede işlenmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A)
Araba Sevdası'nda - Muhsin Bey'de - Şemsa'da
B) Yâdigarlarım'da-Zavallı Kız'da - Karabibik'te
C)
Handan'da - Yeni Turan'da-Tatarcık'ta
D)
Hasan Mellah'ta- Hüseyin Fellah'ta - Paris'te Bir Türk'te
E) Maî ve Siyah'ta - Aşk-ı Memnû'da - Kırık Hayatlar'da

42) Tanzimat’ın ilk kuşağını oluşturan Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal ve Ahmet Mithat bu dönemin toplumsal yaşamını değişik ölçülerde edebiyata yansıtmaya ça­lışmıştır. İlk kuşaktan sonra, ----, ----, ----, ---- oluşan ikinci kuşak, bu toplumsal sanat anlayışını arka plana atarak daha çok “insan”ı ve onun kişisel serüvenini ele almıştır.

Bu parçada verilen bilgilere göre boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Tevfik Fikret Cenap Şehabettin Ali Ekrem Süleyman Nazif’ten

B) Halit Ziya Mehmet Rauf Hüseyin Cahit Ahmet Şuayıb’dan

C) Rıza Tevfik Mehmet Emin Mehmet Âkif Muallim Naci’den

D) Recaizâde Ekrem Abdülhak Hâmit Samipaşazâde Sezai Nabizâde Nâzım’dan

E) Yahya Kemal Halide Edip Yakup Kadri Refik Halit’ten

43) Aşağıdakilerden hangisi, Edebiyat-ı Cedîde şairle­rinin bir özelliği değildir?

A) Romantik ve simgeci olma

B) Şiirlerini halk dilinin söz değerleriyle biçimlen­dirme

C) Yoğun bir duygusallık yaşama

D) Kendilerine özgü bir şiir dili oluşturma

E) Doğayıönemli bir anlatım aracı olarak kullanma

44) (I) Natüralizm duyularla algılanabilir gerçekliğin tıpa­tıp yansıtılmasını ilke edinmiştir. (II) Endüstrileşme sürecinde ortaya çıkan ekonomik ve ahlaksal buna­lımla büyük kent halkının eleştirilmesi natüralizmin temel konularıdır. (III) Natüralizmin kökleri, düşünce tarihi açısından realizm içinde yer alır ama onu aşar çünkünatüralizm doğayı olduğu gibi yansıtmayı amaçlar. (IV) Natüralizmin temelinde deneysel doğa bilimlerinin verileri yatar. (V) Natüralizme göre, edebi­yatın amacı, ciddi konuları, sanatlı biçimde işlemek; sanatta iyiye, gerçeğe ve güzele yönelmektir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin­de belirtilenler, natüralizm akımıyla ilgili değildir?

A) I. B) II. C)lll. D) IV. E)V

45) Çıkardıkları derginin adıyla anılan bir yazarlar toplulu­ğunun üç büyük temsilcisinden biridir. Şiirlerinde kur­duğu özgün imgelerle dikkat çeken, konularını daha çok doğadan alan, ülkemizde sembolizmin öncüsü sayılan bir şairdir. Şiir dışında yolculuk yazıları, pi­yesler, makaleler de yazmış olmasına karşın şiir ve özdeyişleriyle tanınan bir sanatçımızdır.

Bu parçada sözü edilen şair ve yazar aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Hamdullah Suphi B) Tevfik Fikret C) Cenap Şahabettin

D) Abdülhak Hamit E) Süleyman Nazi

46) Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Mehmet Rauf un Eylül adlı yapıtı edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman olarak nitelendirilmek-

B) Halide Edip, Ateşten Gömlek adlı yapıtında Kur­tuluş Savaşı yıllarını yansıtmıştır.

C) Namık Kemal’in Cezmi adlı yapıtı edebiyatımızdaki ilk tarihî roman örneğidir.

D) Nâbizâde Nâzım’ın Karabibik adlı yapıtı, köyü ve köylüyü anlatan yapıtların ilk örneklerindendir.

E) Aşk-ı Memnu, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun yanlış Batılılaşma konusunu işlediği bir yapıtıdır.

47) Şinasi’nin, edebiyatımızda gerçekleştirdikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Halk için roman yazma hareketini başlatmıştır.

B) Dilde sadeleşme hareketine öncülük etmiştir.

C) La Fontaine’den çeviriler yapmıştır.

D) İlk özel gazeteyi çıkarmıştır.

E) İlk tiyatro yapıtını yazmıştır.

48) Fransız realist ve natüralistlerinden etkilenen Tanzimat Dönemi yazarı Halit Ziya Uşaklıgil, aydın çevreyi anlattığı Mai veSiyah adlı romanında yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanmıştır.

Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bil­gi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

49) Aşağıdakilerin hangisinde, belirtilen özellik birlik­te verildiği akımla ilgili değildir?

A)Gözlem ve belgelere önem verme (Realizm) B)Konuya değil, onun işleniş biçimine önem verme (Romantizm)

C)Güzelliğin, anlam açıklığında değil, kapalılıkta ol­duğuna inanma (Sembolizm)

D)Sanat, doğanın kopyası olmalıdır, ilkesini benim­seme (Natüralizm)

E Bilinçaltını akıl ve mantıktan üstün tutma (Sürre­alizm)

50) Bir dergi çevresinde toplanan, yeni bir duyarlığı, yeni bir şiir dilini yerleştirmeye çalışan bu şairlerin şiirleri, bir arayış döneminin bütün karışık etkilerini içermektedir. Romantik ve simgecidirler. Onların şiirlerinde, düşle gerçek çatışması, karamsarlık, kaçış temaları egemendir. Hem dönemin siyasal koşulları hem de benimsedikleri sanat anlayışı, onların içine kapalı, bireyci bir şiire yönelmelerine yol açmıştır.
Bu parçada tanıtılan şairler aşağıdakilerin hangisi içinde yer alır?
A) Tanzimatçılar B) Edebiyat-ı Cedîdeciler C) Fecr-i Âticiler D) Yedi Meşaleciler E) Milli Edebiyatçılar

Derleyen: Uzm. Öğrt. Bülent Demiryapan


MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ İLE İLGİLİ SORULAR

1) Şairler Topluluklar Akımlar

---- Servet-i Fünûn Batıcılık

Ziya Gökalp ---- Türkçülük

Namık Kemal Encümen-i Şuarâ ----

Yukarıda şairlerin, içinde yer aldıkları topluluklar ve savundukları düşünce akımları verilmiştir. Tablodaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ahmet Hamdi Tanpınar – Beş Hececiler – Türkçülük

B) Mehmet Âkif Ersoy – Genç Kalemler – Batıcılık

C) Tevfik Fikret – Genç Kalemler – Osmanlıcılık

D) Yahya Kemal Beyatlı – Yedi Meşaleciler – Osmanlıcılık

E) Tevfik Fikret – Beş Hececiler – Batıcılık

2) Memleketi ve memleket gerçeklerini yansıtmayı amaçlayan Millî Edebiyat Dönemi roman ve öyküsünün anlatımı, büyük ölçüde gözlemci gerçekçiliğe dayanır. Bu dönemin ünlü yazarlarından biri olan ---- gerçekçilik akımına bağlı kalmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi getirilemez?

A) Reşat Nuri Güntekin B) Refik Halit Karay

C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu D) Memduh Şevket Esendal

E) Abdülhak Şinasi Hisar

3) ----, bir şiiri dışında hece ölçüsünü kullanmamıştır.

Birer gereç gözüyle baktığı “aruz”la “uyak”ı, yazdığı her şiirde özenle kullanmıştır. Ayrıca aruz kusuru yapmamak için çaba harcamıştır. Onun için ileri sürülen, “---- gibi aruzu Türkçe sözcüklere uygulamak için şiiri düz yazıya indirgemeyen bir şairdir.” görüşü tüm eleştirmenlerce onaylanmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?

A) Yahya Kemal Beyatlı – Mehmet Âkif Ersoy

B) Halit Fahri Ozansoy – Orhan Seyfi Orhon

C) Ziya Gökalp – Mehmet Emin Yurdakul

D) Ahmet Hamdi Tanpınar – Cahit Sıtkı Tarancı

E) Faruk Nafiz Çamlıbel – Arif Nihat Asya

4) Özellikle, yarattığı karakterlerle ünlenen, daha çok kadınlar arasından seçtiği kişileri bütün psikolojik incelikleriyle ustaca canlandıran yazarımız ----.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?

A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu’dur B) Halide Edip Adıvar’dır

C) Refik Halit Karay’dır D) Ömer Seyfettin’dir

E) Reşat Nuri Güntekin’dir

5) Önce Fecr-i Âtî’ye girip onun sanat anlayışına uygun

şiirler yazmış olan ----, 1911’den sonra, şiirlerini “Yeni Lisan” anlayışıyla yazmaya başladı. Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp ile birlikte “Yeni Lisan”ı açıklamaya çalıştı. Kısa bir süre içinde heceyle yazmaya başladı. Şiirlerinin bir kısmını Geçtiğim Yol adlı kitapta topladıktan sonra, şiiri de bırakarak edebî incelemelerle uğraştı.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel B) Yusuf Ziya Ortaç

C) Ali Canip Yöntem D) Orhan Seyfi Orhon

E) Hamdullah Suphi Tanrıöver

6) Kaynaklar Ömer Seyfettin'in, Genç Kalemler akımının süslü diline I
tepki olarak dilde sadeliği öne çıkardığını
II
yazar. Kısa öykü türünün ülkemizde sevilip benim-
III
senmesinde onun büyük katkısı olduğu kuşku götürmez.
Yazarın başarısında seçtiği sözcüklerin ve bunları kullanım alanına koyuşunun
IV
önemli rolü vardır. Asıl başarısı,1900'lerin başlarında Osmanlı toplumunun ahlaki ve kültürel yaşamından yansıttığı gerçekçi kesitlerden kaynaklanmaktadır.
V
Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

7) ---- en önemli özelliklerinden biri de olayların ve insanların dürüst olmayan, kurnaz ve menfaatçi yönlerini arayıp bulmaya oldukça meraklı olması ve bunun sonucunda ister istemez mizaha ve eleştiriye kaymak zorunda kalmasıdır. Neredeyse bütün yazılarında bulunan bu mizah unsuru yüzünden birçok fıkrasını ve hikâyesini birbirinden ayırmak güçleşir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)
Reşat Nuri Güntekin'in B) Ömer Seyfettin'in
C)
Refik Halit Karay'ın D) Sait Faik Abasıyanık'ın
E) Abdülhak Şinasi Hisar'ın

8) (I) Millî Edebiyat Dönemi hikâye ve romanlarının önemli bir özelliği sade bir dille yazılması ve yerli hayatı yansıtmasıdır. (II) Bu dönemde "halka doğru" hareketinin bir sonucu olarak hikâye ve roman, yurdun her köşesine açılmış ve bu tür yapıtlarda her tabakadan insanın yaşayışı anlatılmıştır. (III) Köy ve taşra insanının yaşayışını anlatan ilk başarılı örnekler, Reşat Nuri'nin "Çalıkuşu", Ebubekir Hazım'ın "Küçük Paşa" adlı yapıtları bu dönemde verilmiştir. (IV) Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu insanının çetin alın yazısına Halide Edip "Dağa Çıkan Kurt", "Ateşten Gömlek" gibi kitaplarında eğilmiştir. (V) Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke Dönemi İstanbul'undaki ahlak ve düzen bozukluğu da ele alınan başlıca temalardan biridir: Reşat Nuri'nin "Yeşil Gece", Peyami Safa'nın "Fatih-Harbiye" romanları bu temayı işleyen romanlardır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır

A) I. B) II. C) III. D) IV E) V

9) (I) Millî Edebiyat Dönemi hikâye ve romanlarının önemli bir özelliği sade bir dille yazılması ve yerli hayatı yansıtmasıdır. (II) Bu dönemde "halka doğru" hareketinin bir sonucu olarak hikâye ve roman, yurdun her köşesine açılmış ve bu tür yapıtlarda her tabakadan insanın yaşayışı anlatılmıştır. (III) Köy ve taşra insanının yaşayışını anlatan ilk başarılı örnekler, Reşat Nuri'nin "Çalıkuşu", Ebubekir Hazım'ın "Küçük Paşa" adlı yapıtları bu dönemde verilmiştir. (IV) Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu insanının çetin alın yazısına Halide Edip "Dağa Çıkan Kurt", "Ateşten Gömlek" gibi kitaplarında eğilmiştir. (V) Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke Dönemi İstanbul'undaki ahlak ve düzen bozukluğu da ele alınan başlıca temalardan biridir: Reşat Nuri'nin "Yeşil Gece", Peyami Safa'nın "Fatih-Harbiye" romanları bu temayı işleyen romanlardır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır

A) I. B) II. C) III. D) IV E) V

10) ----------- Sodom ve Gomore adlı romanı, siyasî ve toplumsal tarihimizi yazacaklar için ------------ niteliği taşır.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki-lerden hangisinin getirilmesi gerekir?
A)
Halide Edip'in – eleştiri B) Yakup Kadri'nin - belgesel
C)
Refik Halit'in - yaşam öyküsü D) Hüseyin Rahmi'nin - macera
E)
Ahmet Rasim'in - bilim kurgu

11) Millî Edebiyat akımını başlatanlar, —çıkardıkları Genç Kalemler dergisiyle Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve—. Bu akımın başlıca özellikleri, dilde ya­lınlık, halk edebiyatının şiir biçimlerinden yararlanma hece ölçüsünükullanma, konu seçiminde yerlilik ola­rak özetlenebilir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) Manastır'da - Yakup Kadri'dir B) İstanbul'da- Mehmet Âkif’tir

C) Selanik'te - Ziya Gökalp’tir. D) İzmir'de - Halide Edip'tir

E) Ankara'da - Yahya Kemal'dir

12) -----, Tanzimat'tan I. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar yetişmişüç kuşağın düşünüş ve yaşayışlarındaki de­ğişikliklerin;------, Millî Mücadele Dönemi Anadolu'su­nun;-----, Cumhuriyet'ten sonraki devrimler dönemi­nin; ------, Atatürk'ün ölümünden sonraki yılların eleşti­rel bir yaklaşımla ele alındığı yapıtlardır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilecek olan yapıt adları aşağıdakilerin hangisinde doğru ola­rak verilmiştir?

A) Panorama I - Panorama II - Yaban - Kiralık Konak

B) Kiralık Konak-Yaban - Panorama I - Panorama II

C) Yaban - Panorama I - Kiralık Konak-Panorama II

D) Kiralık Konak- Panorama I - Panorama II - Yaban

E) Panorama I - Yaban - Panorama II - Kiralık Konak

13) (I) Natüralizm duyularla algılanabilir gerçekliğin tıpa­tıp yansıtılmasını ilke edinmiştir. (II) Endüstrileşme sürecinde ortaya çıkan ekonomik ve ahlaksal buna­lımla büyük kent halkının eleştirilmesi natüralizmin temel konularıdır. (III) Natüralizmin kökleri, düşünce tarihi açısından realizm içinde yer alır ama onu aşar çünkü natüralizm doğayı olduğu gibi yansıtmayı amaçlar. (IV) Natüralizmin temelinde deneysel doğa bilimlerinin verileri yatar. (V) Natüralizme göre, edebi­yatın amacı, ciddi konuları, sanatlı biçimde işlemek; sanatta iyiye, gerçeğe ve güzele yönelmektir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin­de belirtilenler, natüralizm akımıyla ilgili değildir?

A) I. B) II. C)lll. D) IV. E)V

14) Milli Edebiyat akımı 1911 yılında (I) Ömer Seyfettin (II) ve Ali Canip‘in (III) çıkardıkları “Yeni Mecmua” (IV)dergisi ile başlar.Bu edebiyat, yazı diliyle konuşma dilinin birleştirilmesini, dilde sadeliği (V), Türk tarihine ve milli kaynaklara yönelmeyi amaçlar. Yukarıdaki parçada numaralandırılmış yerlerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

15) Milli Edebiyatın önde gelen kişilerindendir. 1911-de Selanik-te çıkan Genç Kalemler dergisinde yazılar yazdı. Türkçülük akımını bir sisteme bağlayıp topluma mal etti.Edebiyatımızın gelişmesi için halka, milli kültür kaynaklarına gidilmesi ve konuşma diliyle yazı dilinin birleştirilmesini savundu. -Türkçülüğün Esasları- , -Altın Işık- en tanınmış eserlerindendir. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin B) Ziya Gökalp
C) Ali Canip Yöntem D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Reşat Nuri Güntekin

16) “Milli Edebiyat dönemi yazarlarındandır.Güzel, akıcı, yalın bir dili ,her yaştan insanın rahatlıkla okuyabileceği bir üslubu vardır. Hikayelerini gözlemci bir anlayışla anlatmıştır. Önceleri Servet-i Fünun dergisinde sonra Tercüman-ı Hakikat gazetesinde çalışır. Öykü, tiyatro , anı, fıkra ve mizahi yazı tarzında eserler vermiştir.” Memleket Hikayeleri- ve -Gurbet Hikayeleri- yazarın tanınmasını sağlamıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Mehmet Rauf B) Refik Halit Karay
C) Faruk Nafiz Çamlıbel D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Mehmet Emin Yurdakul

17) “1911 yılında o zaman bizim olan Selanik’te Ömer Seyfettin ve Ali Canip’in çıkardıkları Genç Kalemler dergisinin edebiyat tarihimizde büyük bir önemi vardır.”

Bu derginin edebiyat tarihimizdeki önemi nereden kaynaklanmaktadır?

A) Yazarlarının, sanatta “toplumculuk” fikrini savunmasından

B) “Sade Türkçe”nin bir dava olarak ilk kez bu dergide ele alınmış olmasından

C) Milli edebiyat döneminin ilk yayın organı olmasından

D) Ömer Seyfettin’in sade Türkçe ile yazdığı hika­yelerinin yayımlandığı bir dergi olmasından

E) Bugünkü ulusal sınırlarımız dışında ya­yımlanan Türkçe, edebi ve bilimsel bir dergi olmasından

18) Kurtuluş Savaşı döneminin havasını yansı­tan romanlarımızdan üçü, aşağıdakilerden hangisinde bir araya getirilmiştir?

A) Vurup Kahpeye, Sinekli Bakkal, Kiralık Konak

B) Ateşten Gömlek, Ankara, Sinekli Bakkal

C) Yaban, Sodom ve Gomore, Akşam Güneşi

D) Vurun Kahpeye, Yaban, Ateşten Gömlek

E) Yaban, Çalıkuşu, Ankara

19) Şiirlerinde sonsuzluğa ulaşma duygusu, ölüm kaygısı, aşk ve lirizm başlıca temalar olarak görülür. Eski şiiri günümüzde de yaşatmış bir şairdir. İstanbul’un doğa güzelliklerini yansıtan bir şair olarak tanınmıştır. Divan şiirini çağdaş bir yorumla veren şiirleri de vardır.

Yukarıda sözü edilen şair kimdir?

A) Yahya Kemal Beyatlı B) Ahmet Haşim

C) Faruk Nafiz Çamlıbel D) Ahmet Hamdi Tanpınar

E) Cahit Sıtkı Tarancı

20) Yazar, eserde Karagöz ve Ortaoyunu hakkında oldukça ayrıntılı bilgi verirken çocukluğunda gittiği bu oyunlardan edindiği izlenimlerden yararlandığını şöyle anlatıyor: “Ramazan gecelerinde Ahmet Ağa, beni Karagöz ve Ortaoyunu izlemeye götürüyordu. Kız, erkek alay alay çocuk, hatta büyükler kahvenin bahçesine dolardı. İlkin “Soytarının Kızı’ adıyla ve İngilizce olarak basılan eserimdeki Kız Tevfik tipi, bu akşamların bende bıraktığı izlenimlerden çok şey almıştır.”

Bu paragrafta sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Peyami Safa - Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

B) Reşat Nuri - Yaprak Dökümü

C) Halide Edip - Sinekli Bakkal

D) Reşat Nuri - Çalıkuşu

E) Halide Edip - Tatarcık

21)Temel düşünceleri, yazı dilini konuşma diline yaklaştırmaktı. Bu amaçla İstanbul ağzı örnek alındı. Tamlamalar sadeleştirildi; Türkçeleşmiş yabancı sözcüklere pek dokunulmadı. Bu yolla yepyeni, pırıl pırıl bir Türkçe doğdu. Böylece Osmanlıcadan ulusal dile bir geçiş sağlandı.
Türk dilinde yukarıda sözü edilen yeniliği gerçekleştirenlere ne ad verilir?

A) Tanzimatçılar B) Edebiyat-ı Cedideciler C) Genç Kalemler D) Garipçiler E) İkinci Yeniciler

22)Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminin genel özellikleri arasında yer almaz?

A) Eserlerde ağırlıklı olarak ülke sorunları işlenmiş ve bu sorunlara çözümler üretilmiştir.
B) Eserlerde kahramanların tahlilleri ve çevre tasvirleri gerçekçidir.
C) Sanatçılar bilinçli olarak Anadolu'ya açılmıştır.
D) Vezinsiz, kafiyesiz şiirler yazılmıştır.
E) Sanatçılar, eserlerinde yalın bir dil kullanmışlardır.

23) "Sade Türkçe"nin ilk kez bir dava olarak günde­me geldiği edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Tanzimat edebiyatı B) Servet-i Fünun edebiyatı C) Fecr-i Âti edebiyatı D) Milli edebiyat E) Cumhuriyet edebiyatı

24) I. Şiir dilini düzyazı diline yaklaştırdı. II. Şiirlerinde lirik ve didaktik bir üslup kullandı. III. Şiirlerinin tamamını aruz vezniyle yazdı. IV. Gerçeği olduğu gibi yansıtmayı amaçlayarak konuşma dilinin olanaklarından yararlandı. Yukarıdaki özellikler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Mehmet Akif Ersoy B) Yahya Kemal Beyatlı C) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Ahmet Haşim E) Mehmet Emin Yurdakul 25) "Yeni Lisan" adlı makalesiyle Milli Edebiyat akımının ilkelerini ortaya koymuştur. Bu makalede şöyle demektedir. "Milli ve tabii bir lisan olmazsa ilim, fen ve edebiyat gene bugünkü gibi bir muamma (bilmece) halinde kalacaktır. Asrımız terakki (ilerleme) asrı, mücadele ve rekabet asrıdır. Biz bir köşeye çekilip Nedim'in parlak fakat tabiata muhalif (doğaya aykırı) terkiplerini tamlamalarını terennüm edersek mezarımızı kendi elimizle kazmış oluruz." Bu parçada tanıtılan edebiyatçımız, aşağıdakilerin hangisidir?

A) Ziya Gökalp B) Ali Canip Yöntem

C) Ömer Seyfettin D) Fuat Köprülü

E) Mehmet Emin Yurdakul

Derleyen : Uzm. Öğrt. Bülent Demiryapan