2 Eylül 2015 Çarşamba

12. sınıf dil ve anlatım 2015-2016 yıllık planı imza

LÜLEBURGAZ  LİSESİ
2015- 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
12.SINIFLAR DİL ve ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
Not:
1. Yıllık Plânın süre kısmında gösterilen 2 ders saati, çeşitli tatiller ve bunların öğretmenlerin haftalık ders programına farklı biçimde yansıması nedeniyle değişebilir. Öğretmenler; ders saatlerinin artması durumunda, işlenen konuyu pekiştirici bir takım çalışmalar yaparak, azalması durumunda da konunun işlenişini hızlandırarak gerekli önlemleri alacaklardır.

2. Bu yıllık ders plânının hazırlanmasında aşağıdaki kaynaklar esas alınmıştır:
- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 15.08.2011 tarih ve 114 sayılı kararı ile değiştirilen Dil ve Anlatım Dersi 9. Sınıflar Öğretim Programı"
- 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,
- 2488 sayılı Tebliğler dergisindeki Atatürkçülük konuları,
- 2551ve 2575 sayılı Tebliğler dergilerinde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönergeye uygun olarak, Türk Dili ve Edebiyatı zümresince hazırlanmıştır. 
- Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2016 Öğretim Yılı Çalışma Takvimi.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ 

       Mürver Cenik            Cemile Durgan            Fatma Köybaşı

     
       Dilek Önder              Gülşah Atay            Bülent Demiryapan28/09/2015
Mehmet Sadık Selçuk
Okul Müdürü

UYGUNDUR.

12. sınıf dil ve anlatım 2015-2016 yıllık planı kaynakça

 • Doğan, Anlambilim ve Türk Anlambilimi, Ankara, 1987.
 • Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil (Ana Çizgileriyle Dilbilim) 3, Ankara, 1982.
 • Atabay, N.-S. Özel-A. Çam, Türkiye Türkçesinin Söz Dizimi, Ankara, 1981.
 • Barthes, Roland, Göstergebilimin İlkeleri, (Çev. B.Vardar-M. Rifat), Ankara, 1979.
 • Barthes, Roland, Göstergesel Serüven, (Çev. B.Vardar-M. Rifat), İstanbul, 1993.
 • Başkan, Özcan, Yabancı Dil Öğretimi, İlkeler ve Çözümler, İstanbul, 1995.
 • Bayrav, S., 1. Yapısal Dilbilimi, İstanbul, 1969.
 • Bayrav, Süheyla, Filolojinin Oluşumu, İstanbul, 1999.
 • Benveniste, Emile, Genel Dilbilim Sorunları, Çev. Erdim Öztokat, İstanbul, 1995.
 • Bergez, Daniel, L’explicaiton Deetexte, Litteraire, Paris, 1989.
 • Bilgegil Kaya, Türkçe Dilbilgisi, Ankara, 1964.
 • Bilgegil, M.Kaya, Edebiyat Bilgi ve Teorileri, İstanbul, 1989.
 • Cafeoğlu, Ahmet, Türk Dili Tarihi 2., İstanbul, 1974.
 • Demircan, Ö., Türkiye Türkçesinin Ses Düzeni, Ankara, 1979.
 • Deny, Jean, Türk Dili Grameri, İstanbul, 1941.
 • Dizdaroğlu Hikmet, Tümce Bilgisi, Ankara, 1976.
 • Eco, U., 1. Alımlama Göstergebilimi (Çev. S. Rıfat), İstanbul, 1991.
 • Ediskun, Haydar, Türk Dilbilgisi, İstanbul, 1988.
 • Emre, Ahmet Cevat, Türk Dilbilgisi, İstanbul, 1945.
 • Ercilasun, Ahmet B., Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Ankara, 2004.
 • Ergin, Muharrem, Türk Dilbilgisi, İstanbul, 1993.
 • Erkman, F., Göstergebilime Giriş, İstanbul, 1987.
 • Filolojinin Oluşumu, Çağdaş Dilbilim-Eleştiri Sorunları, 1976.
 • Gencan, Tahir Nejat, Türk Dil Bilgisi, Ankara, 1979.
 • Göktürk, A. 1. Okuma Uğraşı, İstanbul, 1979.
 • Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK, Ankara, 1992.
 • Guiraud, P., 1. Anlambilim ( Çev. B. Vardar), İstanbul, 1975.
 • Günay, Doğan, Göstergebilim Yazıları, İstanbul, 2002.
 • Günay, Doğan, Metin Bilgisi, İstanbul, 2001.
 • Güneş, Sezai, Türk Dil Bilgisi, İzmir, 1999.
 • Hatipoğlu, Prof. Dr. Vecihe, Türkçenin Sözdizimi, Ankara, 1972.
 • Jakobson, Roman, Sekiz Yazı ( Çev. M.Rifat- S.Rifat), İstanbul, 1990.
 • Kaplan, Mehmet, Dil ve Kültür, İstanbul, 1990.
 • Karahan, Leyla, Türkçede Söz Dizimi, Ankara, 1997.
 • Kayaalp, İsa, Eğitimde İletişim Dili, İstanbul, 2002.
 • Kılıç, Veysel, Dilin İşlevleri ve İletişim, İstanbul, 2002.
 • Korkmaz, Zeynep, Türkiye Türkçesi, Ankara, 1996.
 • Lyons, J., Kuramsal Dilbilime Giriş, (Çev. A. Kocaman), Ankara, TDK, 1983.
 • Martinet, Andre, İşlevsel Genel Dilbilim, İstanbul, 1998.
 • Özünlü, Ünsal, Edebiyatta Dil Kullanımları, Ankara, 1997.
 • Rifat, Mehmet, XX.YY’da Dilbilim Ve Göstergebilim Kuramları 2, İstanbul, 1997.
 • Sauussure, Ferdinand De, Genel Dilbilim Dersleri, (Çev. Berke Vardar.), Ankara, 1985.
 • Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK, Ankara, 2003.
 • Vardar, Berke, Dilbilimin Temel Kavram Ve İlkeleri, Ankara, 1982.12. sınıf dil ve anlatım 2015-2016 yıllık planı haziran

IV. ÜNİTE
BİLİMSEL YAZILAR
HAFTA
SAAT
KONULAR
ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF DAVRANIŞLAR
I

30
Mayıs

03 Haziran
2
     Bilimsel Yazılar

Bilimsel yazıların özelliklerini belirleme ve bilimsel
 metin yazma


    
        ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE YER ALAN TEMEL FİKİRLERİ KAPSAYAN BAZI KONULAR
  Eğitimin Önemi

14. Tarama-değerlendirme makalelerinin özelliklerini belirler.
15. Tarama-değerlendirme makalelerinin nasıl hazırlandığını açıklar.
16. Tarama ve değerlendirme makalelerinin nasıl sınırlandırıldığını belirler.
17. Tarama ve değerlendirme makalelerinin yararını tartışır.
18. Bilimsel yazılarda dilin işlevini belirler.
19. İncelediği bilimsel metindeki cümleleri ögeleri bakımından inceler.
20. Bilimsel yazılarda anlatım bozukluğu bulunup bulunmadığını belirler.
21. Bilimsel makalelerde kullanılan anlatım türlerini belirler.
22. Bilimsel makaleleri açıklık, akıcılık, duruluk yönlerinden inceler.
1.Atatürk’ün eğitim anlayışıyla ilgili bilimsel yazı bulur.
2.Bilimsel yazılarda Atatürk’ün eğitime verdiği önemi belirler.


II

06-10

2
III

13-17

KAYNAK ARAÇ-GEREÇLER
Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar, edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler
YÖNTEM ve TEKNİKLER
Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

DEĞERLENDİRME


 • 17 Haziran 2016 Cuma Öğretim yılının sona ermesi.

12. sınıf dil ve anlatım 2015-2016 yıllık planı mayıs

III. ÜNİTE

SÖZLÜ ANLATIM

HAFTA
S.
KONULAR
ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF DAVRANIŞLAR
I

02-06

2
5. Münazara

Münazaranın özelliklerini belirleme ve münazarada görev alma
1. Okuduğu ve dinlediği münazara metinlerinin ortak özelliklerini belirler ve sıralar.
2. Münazaranın nasıl düzenlendiğini belirler.
3. Münazaranın amacını belirler.
4. Münazarada hakem kurulunun, konuşmaları nasıl değerlendirmesi gerektiğini sezer.
5. Münazarada demagojiye başvurmanın amaca hizmet etmediğini kavrar.
6. Münazarada konuşmacıların dikkat etmesi gereken hususları açıklar.
7. Hakem kurulunun kararına saygı duymanın önemini fark eder.
8. Münazarada kullanılan anlatım türünü belirler.
9. Münazarada dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler.
10. Münazarada anlatım kusuru bulunup bulunmadığını belirler.
11. Münazarayı açıklık, akıcılık, duruluk ve yalınlık bakımından inceler.
12. Münazara metnindeki cümleleri yapıları bakımından inceler.
13. Münazarada görev alır.

II

9-13
2
III

16-20
2
IV. ÜNİTE
BİLİMSEL YAZILAR
IV
23-27
2
Bilimsel Yazılar

Bilimsel yazıların özelliklerini belirleme ve bilimsel metin yazma
1. Okuduğu ve dinlediği inceleme ve araştırma yazılarının ortak özelliklerini belirler.
2. Dergi ve gazetelerdeki popüler, öğretici yazılarla bilimsel yazıların farklılıklarını belirler.
3. Bir yazarın, bir ilim adamının, bir düşünürün kişisel deneyimlerini, gözlemlerini ve kanaatlerini ifade eden öğretici yazıların ortak ve farklı yönlerini açıklar.
4. Bilimsel yazıların amaçlarını belirler.
5. Bilimsel yazılarda ön hazırlığın gerekliliğini ve nasıl yapıldığını fark eder.
6. Bilimsel yazıları gruplandırır.
7. Bilimsel makaleleri bölümlere ayırır.
8. Bilimsel makalede girişin nasıl yazılması gerektiğini açıklar.
9. Bilimsel makalede malzeme ve yöntemler kısmının nasıl hazırlanacağını belirler.
10. Birden çok yazar tarafından hazırlanan bilimsel makalede yazar adlarının nasıl sıralandığını belirler.
11. Bilimsel makalede özetin nasıl hazırlandığını belirler.
12. Bilimsel makalelerde sonuç kısmının nasıl hazırlandığını belirler.
13. Bilimsel yazılarda tartışma kısmının nasıl hazırlandığını açıklar.
KAYNAK ARAÇ-GEREÇLER
Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar, edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler
YÖNTEM ve TEKNİKLER
Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

DEĞERLENDİRME

 • 1 Mayıs İşçi Bayramı
 • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
 • 2.Yazılı Yoklama (Mayıs son hafta)

12. sınıf dil ve anlatım 2015-2016 yıllık planı nisan

III. ÜNİTE

SÖZLÜ ANLATIM

HAFTA
S.
KONULAR
ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF DAVRANIŞLAR
I
28 Mart

01
Nisan
2
3. Sempozyum

Sempozyumun özelliklerini belirleme ve sempozyumda yer alma
1. Okuduğu ve dinlediği sempozyum metinlerinin ortak özelliklerini sıralar.
2. Sempozyumun nasıl düzenlendiğini fark eder.
3. Sempozyumda sunulan bildirilerin ne zaman tartışılacağını belirler.
4. Bir oturumda kaç bildiri sunulması gerektiğini, konuşma sürelerinin nasıl ve kim tarafından sınırlandırıldığını belirler.
5. Oturum başkanının görevlerini açıklar.
6. Sempozyumda dinleyici-konuşmacı ilişkisini tartışır.
7. Sempozyumda sunulan bildiri metinlerinin özelliklerini belirler.
8. Sempozyumların açılış ve kapanışlarının nasıl gerçekleştiğini ve kimlerin hangi işlevlerde konuşmalar yaptıklarını belirler.
9. Sempozyum metinlerinde dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler.
10. Sempozyumlarda başvurulan anlatım türlerini ve bunların nasıl kullanıldıklarını belirler.
11. Aynı sempozyumda sunulan farklı konuşma metinlerini tutarlılık, açıklık, akıcılık bakımlarından inceler.
12. Sempozyum metninde kullanılan dilek-istek, soru cümlelerini bulur; kullanılış amaçlarını açıklar.
13. Sempozyum sunumunda görev alır.
II
04-8
Nisan
2
III
11-15
2
4. Forum

Forumun özelliklerini belirleme
1. Okuduğu ve dinlediği forum metinlerinin ortak özelliklerini belirler ve sıralar.
2. Forum başkanının özelliklerini ve görevlerini belirler.
3. Forumun nasıl düzenlendiğini fark eder.
4. Dinleyicisi olmayan forumlardan söz edilip edilemeyeceğini tartışır.
5. Forumda dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler.
6. Konuşmacıların anlatım özelliklerini belirler, birbiriyle karşılaştırır.
7. Forum ve paneli karşılaştırır.
8. Forumda kullanılan anlatım türünü belirler.
9. Forumda anlatım bozukluğu bulunup bulunmadığını belirler.
10. Forumu açıklık, akıcılık, duruluk ve yalınlık bakımından inceler.
11. Forumda dilin hangi işlevle kullanıldığını belirler.
12. Forumda kullanılan olumlu-olumsuz cümleleri bulur; kullanılış amaçlarını açıklar.
13. Forum metnindeki cümleleri anlamlarına göre inceler.
14. Forumda görev alır.
IV
18-22
2
V
25-29
2
KAYNAK ARAÇ-GEREÇLER
Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar, edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler
YÖNTEM ve TEKNİKLER
Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

DEĞERLENDİRME

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı12. sınıf dil ve anlatım 2015-2016 yıllık planı mart

III. ÜNİTE

SÖZLÜ ANLATIM

HAFTA
S.
KONULAR
ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF DAVRANIŞLAR
I
29 Şubat

 04 Mart
2
1.Konferans


Konferansın özelliklerini belirleme ve uygulama
1. Okuduğu, dinlediği konferans metinlerinin ortak özelliklerini  belirler.
2. Konferansta bir tezin nasıl savunulduğunu, özgün bir düşüncenin nasıl dile getirildiğini fark eder.
3. Konferans vermenin ve dinlemenin amacını belirler.
4. Konferansla, söylevi; dilin işlevleri ve anlatım türü bakımından karşılaştırır.
5. Hangi konularda konferans verilebileceğini tartışır.
6. Konferansçının, ele alacağı konu ve dile getireceği hususları konferanstan önce araştırması gerektiğini sezer.
7. Konferans verecek kişinin konferansa nasıl hazırlanacağını açıklar.
8. Konferansçının konferans esnasında dikkat etmesi gereken hususları açıklar.
9. Konferansta söylenenlerin bir tema çevresinde kendiliğinden birleşmesi gerektiğini anlar.
10. Konferans hazırlama ve konferans vermenin usta-çırak geleneği içinde öğrenilecek yönleri bulunduğunu sezer.
11. Beğendiği konferansçıların özelliklerini belirler.
12. İncelediği konferanslarda anlatım bozukluğu bulunup bulunmadığını tartışır.
13. İncelediği konferansları açıklık, akıcılık, duruluk ve yalınlık bakımından inceler.
14. İncelediği konferanslarda hangi anlatım türlerinin kullanıldığını tartışır.
15. İncelediği konferanslarda dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler.
16. İncelediği konferanslardaki isim ve sıfatların kullanılış amacını açıklar.
17. İncelediği konferanslardaki isim ve sıfatları yapılarına göre gruplandırır.
18. Konferans hakkında öğrendiklerini uygular.
II
07-11
2
III
14-18
2

2. Açık Oturum

Açık oturumun özelliklerini belirleme ve açık oturumda yer alma
1. Okuduğu, dinlediği, , izlediği açık oturum konuşmaların özelliklerini belirler.
2. Açık oturumun nasıl bir yerde düzenlenmesi gerektiğini belirler.
3. Açık oturum konusunun önceden belirlenmesi ve duyurulmasının faydasını tartışır.
4. Açık oturumda başkanın rolünü belirler.
5. Açık oturumda ele alınan konunun nasıl işleneceğini belirler.
6. Açık oturum sonunda forum düzenlenebileceğini sezer.
7. Forumda uzun konuşmaların, gereksiz hareket ve taşkınlıkların zararlı olduğunu fark eder.
8. Açıklık, akıcılık, duruluk bakımlarından aynı oturumda konuşan kişilerin metinlerini inceler, farklılıkların sebeplerini belirler.
9. Açık oturumda kullanılan anlatım türünü belirler.
10. Açık oturumda dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler.
11. Açık oturumda kullanılan haber cümlelerini ayırır, kullanılış amaçlarını açıklar.
12. Açık oturumda görev alır.
IV
21-25
2
KAYNAK ARAÇ-GEREÇLER
Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar, edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler
YÖNTEM ve TEKNİKLER
Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme
DEĞERLENDİRME
·        12 Mart İstiklal Marşının Kabulü,
·        18 Mart Çanakkale Zaferi
·        1.Yazılı Yoklama [Mart son hafta]

12. sınıf dil ve anlatım 2015-2016 yıllık planı şubat

II. ÜNİTE

SANAT METİNLERİ

HAFTA
S
KONULAR
ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF DAVRANIŞLAR
I

08-12
2


6. Şiir


Şiirin özelliklerini belirleme, şiir inceleme ve şiir yazma
1. Okuduğu ve dinlediği şiir metinlerinin ortak özelliklerini belirler ve sıralar.
2. Şiirin nesirden, mensur şiirden ve manzum hikâyeden farklılıklarını belirler.
3. Şiirde ahengi sağlayan unsurları belirler.
4. Şiirde ritmin özelliklerini ve nasıl sağlandığını belirler.
5. Ses akışının özelliklerini belirler.
6. İlk anlamı dışında kullanılan her düzeydeki dil ögelerini belirler.
7. İmgelerin özelliklerini belirler.
8. Söz sanatlarına nerelerde, niçin başvurulduğunu belirler, söz sanatlarının özelliklerini açıklar.
9. Ses benzerliklerinin özelliklerini araştırır.
10. Şiirin yapısını meydana getiren ses ve anlam kaynaşmalarından oluşan birimleri belirler, her birimin anlam, ses ve söyleyiş değerini açıklar.
11. Birimlerin birbiriyle anlam, ses ve dil bilgisi bakımlarından ilişkisini araştırır.
12. Birimlerin birleşerek dile getirdikleri duygu ve düşünceyi belirler.
13. Şiirde kullanılan anlatım türünü belirler.
14. Şiiri akıcılık, açıklık, duruluk ve yalınlık bakımından inceler.
15. Şiirde dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler
16. İncelediği şiirde geçen haber cümlelerini ayırır, kullanılış amacını açıklar.
17. Aynı temanın nesir ve şiirde ifade edilişi arasındaki farkı belirler.
18. Aynı temada yazılmış şiirleri karşılaştırır.
19. Şiiri, kendisinden önceki şiirlerle tema ve söyleyiş bakımlarından karşılaştırır.
20. Şiirin ait olduğu geleneği belirler.
21. Şiirin ait olduğu sanat ve düşünce hareketleriyle ses, söyleyiş ve tema bakımlarından ilişkisini açıklar.
22. Şairin özel hayatı, mizacı, siyasî ve sosyal tercihleriyle metin arasında ilişki olup olmadığını tartışır.
23. Şiir ve şairi hakkında daha önce yazılmış yazıları bulur, okur.
24. Şiirin ait olduğu gelenek, edebî ve felsefî hareket ile ilgili yazıları araştırır, bulur, okur.
25. Şiir yazmayı dener.
II

15-19
2
III

22-26
2KAYNAK ARAÇ-GEREÇLER
Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar, edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler
YÖNTEM ve TEKNİKLER
Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

DEĞERLENDİRME