26 Haziran 2016 Pazar

2016 lys edebiyat soruları

2016-LYS3/TDE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ
1. Bu testte 56 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türk Dili ve Edebiyatı Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Öğleden önceleri, yemiş toplayan işçilere yardım
ederdim. Sabahları yaptığım bu beden hareketlerinin
doğurduğu neşe (sevinç) ile yemek saatinde
I
istirahat etmek (nefes almak) bana çok tatlı geliyordu.
II
Bu durum uzar da güzel havanın çekiciliğine
dayanamazsam (karşı koyamazsam) buralardan
III
kaçar (görünmeden gider), bir sandala atlayıp (binip)
IV V
gölün ortasına kadar giderdim.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi,
ayraç içinde verilen açıklamasıyla anlamca
uyuşmamaktadır?
I. II. III. IV. V.
(I) Simitçi Mehmet Amca’nın evinin karşısındaki kerpiç
binaların hepsi yıkılmış. (II) İnşaat tabelaları dikilmiş
yıkıntıların üzerine. (III) Bu sokağın eskileri yavaş yavaş
çekilmişler buradan. (IV) Mehmet Amca, birkaç kişi ve
birkaç eski ev kalmış bu sokakta. (V) Evinin önüne
minder atıp oturan ihtiyarlar ve o sokaktaki bakkal
dükkânı da yıkılan kerpiç evlerle beraber hatıralara
karışıp gitmişler.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde
mecazlı söyleyişe yer verilmiştir?
I. ve II. II. ve III. III. ve IV.
III. ve V. IV. ve V.
1.
A) B) C) D) E)
2.
A) B) C)
D) E)
“Yaptığım tablolar, kişiye özeldir; belki aylarca askıda
sessizce durur, ta ki sahibine kavuşana dek.” diyen
bir ressam, sanat eserleriyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmektedir?
Hayal dünyamızı genişleten ürünler olduğuna
Sanatçının yaşamından izler taşıdığına
Herkesin dünyasına hitap etmediğine
Belli bir birikim sonucunda oluştuğuna
Öğretici bir yönünün bulunmadığına
(I) Ben tarihsel romanı “genişletilmiş şimdiki zaman”
olarak görüyorum. (II) Eliot da böyle düşünüyor; tarihsel
romanın, geçmişi bugüne taşıması noktasında.
(III) Geçmişin bir anlamı olduğunu düşünecek olursak
bu anlamın, bugünün insanına ne ifade ettiğini
anlatan bir roman da tarihsel bir roman olarak
görülebilir. (IV) Kısacası tarihin farklı iki yorumu
biçiminde algılanan “genişletilmiş şimdiki zaman”
kavramı benim için önemlidir. (V) İster bugünden
geçmişe dönüşümüz biçiminde algılansın bu
kavram; ister geçmişin bugüne taşınması biçiminde...
Tarihsel romanın ele alındığı bu parçadaki
numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda
verilenlerden hangisi yanlıştır?
I. cümlede, bir değerlendirme yapılmıştır.
II. cümlede, önceki cümleyi desteklemek için tanık
gösterilmiştir.
III. cümlede, bir koşul ve buna bağlı bir olasılıktan söz
edilmiştir.
IV. cümlede, bir kavramın tanımı yapılmıştır.
V. cümlede, bir kavramın farklı yorumlanmasından
söz edilmiştir.
3.
A)
B)
C)
D)
E)
4.
A)
B)
C)
D)
E)
1 Diğer sayfaya geçiniz.
2016-LYS3/TDE
(I) Günümüzde çok sayıda Kızıldeniz kökenli canlı türü
Akdeniz’e girip yerleşmiş durumda. (II) Bugün
Akdeniz’de yapacağınız her dalışta Kızıldeniz kökenli
türler görmek mümkün. (III) Hatta denilebilir ki bu türlerin
girişi aynı hızla devam ederse gelecekte yeni türler
görmek çok daha zor olacak. (IV) Çünkü Kızıldeniz
kökenli türler, yeni türlerin üzerinde kolayca baskı
kuruyor ve onların yaşam alanlarını daraltarak ortamdan
uzaklaşmalarına sebep oluyor. (V) Bu türlerden biri de
bilimsel adı Halophila stipulacea olan geniş yapraklı
“deniz çayırı”dır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir çıkarım söz konusudur?
I. II. III. IV. V.
Koca şehrin üstünde ipi kopmuş bir uçurtmayım;
Rüzgârlara kayıyor göğsüm sarsıla sarsıla.
Koca şehrin üstünde ipi kopmuş bir uçurtmayım;
Ki uçurtmuştu beni çocukluğum, hülyalarıyla.
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi
yoktur?
Ünsüz yumuşaması Ünsüz benzeşmesi
Ünlü düşmesi Ulama
Ünlü daralması
Aşağıdakilerden hangisi, ögelerinin sıralanışı
yönünden “Gözlerimi açtığımda saatim ve bozuk
paralarım, baş ucumdaki komodinin üzerinde garip bir
ölü doğa resmi gibi duruyordu.” cümlesiyle aynıdır?
Öğlen, arkadaşım bize gelince çocuklar gibi
sevinmiştim.
Sabah annemle ben evin yanındaki parkta bir iki saat
yürümüştük.
Geçenlerde burada da ulaşımı engelleyecek derecede
yoğun bir kar yağışı olmuştu.
Geçen yıl yağan şiddetli yağmurda dizlerime kadar
suya batmıştım.
Eve gelirken babam uzun zamandır görmediği bir
arkadaşına rastlamıştı.
5.
A) B) C) D) E)
6.
A) B)
C) D)
E)
7.
A)
B)
C)
D)
E)
Aşağıda verilen dizelerin hangisindeki altı çizili
sözcük, türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
Sarı çiçek sallanıyor naz ile
Karışmış güllere çimenin dağlar
Ak elleri elvan elvan kınalı
Karadır gözleri sürmeli değil
Çıktım seyreyledim Niğde’yi, Bor’u
Acep gezsem ela gözlüm var m’ola
Kıvrım kıvrım olmuş zülfünün teli
Mor menekşe boynun eğdiği gibi
Yeşil olur bizim ilin dağları
Dağlara çıkmanın zamanı şimdi
O gece, en derin gönül macerasına dalmış akranlarının
bile gözlerine uğrayan uyku, onun gözlerine uğramamış;
gözleri, karanlık odanın tavanında bir satranç tahtasına
takılıp kalmış, kendi kendine bir hayal âlemine dalıp
gitmişti.
Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?
Dönüşlülük zamiri Sayı sıfatı
Kişi zamiri Belgisiz zamir
İşaret sıfatı
Lyon, bir milyonu aşan nüfusuyla Fransa’nın üçüncü
I
büyük kenti. UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde yer
II
alan bu tarihî kent merkezindeki dar sokaklar, tüneller
III
görülmeye değer. Sinema bu kentte icadedilmiş. Bu
IV
nedenle sinemanın ana vatanı sayılıyor.
V
Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde
yazım yanlışı vardır?
I. II. III. IV. V.
8.
A)
B)
C)
D)
E)
9.
A) B)
C) D)
E)
10.
A) B) C) D) E)
2 Diğer sayfaya geçiniz.
2016-LYS3/TDE
Yazma azmim nedense son zamanlarda tamamen
kaybolmuştu. Oysa biliyordum, kervan yolda
düzülür; fikir ne kadar iyi olursa (I) olsun yazmaya
başlamadan yazamaz (II) yazmayı sürdürmeden
metni bitiremezsiniz. Sonuçlandırmadığınız zaman
da fikrinizin iyi olup olmayışının (III) bir fikrinizin dahi
olmamasının (IV) konuyu araştırmak için harcadığınız
sürenin (V) topladığınız kaynakların hiçbir önemi yoktur.
Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine
virgül (,) konulamaz?
I. II. III. IV. V.
I. Bu merak, son yıllarda İtalya’da nelerin değiştiğine
yönelik sorular silsilesi aslında.
II. Algımızın bizi rahatlatmasına rağmen İtalya’da
doğa, insanlığın geçirdiği değişimin çırpınışlarını
pek hissettiremedi bize.
III. İtalya’da birçok şeyin değişmediğini söyleyen
algımız bizim rahatlamamızı sağlıyor.
IV. Uzun bir aradan sonra tekrar geldiğimiz İtalya’da
daha ilk andan itibaren içimizi bir merak kaplıyor.
V. Soruların cevabını her zaman kendinden emin
olan algımızın vermesini bekliyoruz.
Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün
oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan
üçüncü olur?
I. II. III. IV. V.
(I) İngiliz evren bilimci Stephan Hawking bugün
neredeyse herkesin tanıdığı, başarılı bir bilim insanıdır.
(II) ALS hastalığı Hawking’in vücut fonksiyonlarını büyük
ölçüde etkiliyor ama onun insanlarla iletişim kurmasına
engel olamıyor. (III) Başarısının önemli bir kısmı, daha
önce birbirinden ayrı alanlar olarak görülen kuantum
mekaniği, genel görelilik ve termodinamiği
birleştirebilmesinden kaynaklanıyor. (IV) Hawking, bu
sayede bilim dünyasına, başta kara deliklerin özellikleri
olmak üzere birçok konuda yeni fikirler sunmuştur.
(V) Ama dünya çapında tanınmasında bilimsel
çalışmaları kadar kitaplar yazmasının, konferanslara
katılmasının ve çalışmalarının sonuçlarını geniş
kitlelerle paylaşmasının da payı var.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
I. II. III. IV. V.
11.
A) B) C) D) E)
12.
A) B) C) D) E)
13.
A) B) C) D) E)
Sinema, sadece hikâyeyi veya durumu perdeye
taşımakla ilgili bir süreç değildir bence. Sinemayı on
adımlık bir süreç olarak düşünecek olursak belki sadece
iki adımı, kamera çekimleri ve kurgu ile ilgilidir. Oysa
pek çok festival sinemacısı, bu iki adımın bütün sürecin
ta kendisi olduğunu düşünmektedir. Bu, yaratıcı üretimi
doğrudan doğruya olumsuz etkileyen bir yaklaşımdır.
Geriye kalan sekiz adım bizim nasıl olduğumuzla ilgilidir;
ne okuduğumuz, neye inandığımız, nereleri
gördüğümüz, ne yaşadığımız, ne yaşamak
istemediğimiz…
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
Öznellik söz konusudur.
Neden-sonuç ilişkisi kurulmuştur.
Koşul dile getirilmiştir.
Açıklamadan yararlanılmıştır.
Örneklemeye yer verilmiştir.
Gestalt psikolojisine göre bir parçayı ait olduğu
bütünden soyutlayıp incelemek hatalıdır. Çünkü bir
bütün, kendisini oluşturan parçaların basit bir toplamı
değil, parçaların toplamından daha fazla bir şeydir;
örneğin bir melodi kendisini oluşturan notaların basit bir
toplamı değil, bu notaların bir sisteme göre
düzenlenişinin ürünüdür. İnsanı anlamlandırırken de bu
psikolojiden yola çıkmakta fayda var. Sonuçta, ----.
Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına
göre, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
insanı anlamak istediğimizde çevresi ve iç dünyasını
bir arada ele almalıyız
sosyal ve fiziksel çevremiz algılarımızın oluşmasında
önemli bir role sahiptir
çevremize yönelik algılarımız, çevremizi şekillendirme
gücüne sahiptir
insan ve çevre karşılıklı etkileşim içindedir, birbirlerini
şekillendirirler
diğer insanları algılama şeklimiz onları etkileyip aynı
zamanda da değiştirebilir
14.
A)
B)
C)
D)
E)
15.
A)
B)
C)
D)
E)
3 Diğer sayfaya geçiniz.
2016-LYS3/TDE
Evet, doğru. Hepimiz, içimizde tanımadığımız onlarca
insanla dolaşıyoruz. Farklı yaşlardaki ben’ler, hepsi ayrı
ayrı insanlar... Ve diyorsun ki “Bu ben değilim!” Haklısın
belki ama o, eski sen! Bugün kendine benzer
görmediğin insanları dışlıyorsun ya hani, işte sen de
ötekileştirdiğin o insanlar gibiydin.
Bu parçada geçen “Hepimiz, içimizde tanımadığımız
onlarca insanla dolaşıyoruz.” sözüyle vurgulanmak
istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Kendimizi olduğumuz gibi kabullenmenin sanıldığı
kadar kolay olmadığı
Yaşamımızın çeşitli dönemlerine özgü özellikleri
içimizde taşıdığımız
Çevremizdeki insanların kişiliğimizin farklı yönlerini
biçimlendirdiği
Yaşam şartlarının insanı ne kadar değiştirdiğini
zamanla fark ettiğimiz
Yaşlandıkça değişebileceğimiz gerçeğiyle artık
yüzleşmemiz gerektiği
Şiirde yenilikten kastım, genç şairin ilk bulduğu şiire
saldırmakla işe başlaması değil. Şiirde yenilik, şairin
yapması gerekenleri iyi tespit edip doğru zamanı
beklemesiyle bağlantılı aslında. Cesareti tek başına
yeterli görmek, şairin ölü doğmasına veya kaleme
aldıklarının yankısız bir deneme olarak kalmasına
neden olacaktır. Bilgi ve birikim için de aynı durum
geçerlidir.
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
Şiirde cesaret, gereksiz yerde yansıyıp kaybolan bir
sese benzer.
Bilgi ve birikim er ya da geç şiir yaşantısında yeniliği
doğuracaktır.
Büyük şairler, gençken sessiz kalıp olgunluklarında
ortaya çıkmıştır.
Yenilikçi şair, bilgi ve birikimiyle yerinde bir hamle için
fırsat kollar.
Şairin yenilikçi olabilmesi için farklı şiir ortamlarında
bulunması gerekir.
16.
A)
B)
C)
D)
E)
17.
A)
B)
C)
D)
E)
İnsanın kendi dünyasından başkalarının dünyasına
geçmesi güçtür. Her yazarda geçerli olan bu durum,
benim için de geçerlidir. Bu nedenle yazmaya
başlamadan önce kimi sorularla kendimi bir sınavdan
geçirir, yazacağım kahramanlarla özdeşleşir, sonra
yazmaya koyulurum. İlk cümleleri ararken kendimi daha
önce hiç görmediğim, kocaman bir şehirde hisseder,
yolları şaşırmaktan ürkerim. Aylar, yıllar boyu
yazacaklarımı inceden inceye planlamış, dahası
romanın bitmiş hâlini görmeye başlamışımdır ama yine
de harita yabancı, karışık, çıkışsız görünür gözüme.
Yolculuğa hangi dönemeçten girmeli? Hangi köşeleri
yoklayarak o vurucu sözcükleri saklandıkları yerden
çekip çıkarmalı? Benim için en zor iş, pusulam olacak o
ilk sayfadır. Onlarca başlangıçtan, karardan ve gidiş
gelişten sonra kapıyı aralarım ama hiçbir zaman en
doğru başlangıcı yaptığımdan emin olamam.
Aşağıdakilerden hangisi böyle diyen bir yazarın
yazma tutumuyla bağdaşmaz?
Romanın daha başlangıcındayken sonunu bilme
Bir ön hazırlıktan sonra yazmaya başlama
Kendisiyle ilgili iç gözlem yapma
Roman kişileriyle bütünleşme
Yaşamının kararsızlığını üslubuna yansıtma
Spor, her türden bedensel hareketin bir bileşkesi olarak
ortaya çıkar. Koşarken bacaklarımız, tenis oynarken
kollarımız, yüzerken neredeyse tüm vücudumuz hareket
eder. Sayısız spor çeşidi ve hareketi, kas gelişimini
tetikler. Böylece vücudumuz daha esnek ve güçlü hâle
gelir. Spor esnasında salgılanan hormonlar ile kendimizi
daha iyi ve mutlu hissederiz. Spor, ruh sağlığımızı da
olumlu etkiler. “Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur.”
sözü, bu harika sonuçları geniş kitlelere ilan etmek için
söylenmiş güzel bir sözdür.
Bu parçada sporla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?
Ruh sağlığına katkısına
Vücut gelişimini sağladığına
Harekete dayalı bir faaliyet olduğuna
Doğru beslenmeyle ilişkisine
Birçok dalı olduğuna
18.
A)
B)
C)
D)
E)
19.
A)
B)
C)
D)
E)
4 Diğer sayfaya geçiniz.
2016-LYS3/TDE
Ne kitap sayfaları ne gazete kâğıtları; hiçbiri bir edebiyat
dergisinin yaprakları kadar yakışmıyor okurun
parmaklarına. Bu, dünyayı harflerle tamir etmek isteyen
gönüllülerin, dünyanın ancak harflerle tamir edileceğine
inanan insanlara tattırdıkları bir ayrıcalıktır. Bir edebiyat
dergisini çıkaranlar; dergilerinin yapraklarına sadece
kelimeleri değil ormanlardan kesilip getirilen ağaçların
hafızasındaki sayısız kuş sesini, sayısız gün batımını,
sayısız çiy tanesini de pay ederek sanki kullandıkları
kâğıda başka türden bir hayat vermek istemişlerdir.
Edebiyat dergilerinin, dokundukça parmaklarımızı biraz
daha incelten kimyaları, yapraklarına sinmiş o kuş
seslerinden, o gün batımlarından kaynaklanıyor olsa
gerek! Yalnızca kâğıda değil kâğıdın kaynağına ve onun
sökülüp getirildiği özgür iklimlere duyulan minnet
boşuna değildir elbette.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
Mecaz anlamlı sözcükler kullanılmıştır.
Betimleme ögelerine yer verilmiştir.
Çıkarımda bulunulmuştur.
Karşılaştırma yapılmıştır.
Sayısal verilerden yararlanılmıştır.
Bu parçadan hareketle edebiyat dergileriyle ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Diğer türlere göre daha fazla sevilmesi kâğıdının
niteliğinden kaynaklanır.
Ağaçtan üretilen dergi sayfalarında doğanın güzelliği
de okurla buluşur.
Kâğıda basılan ürünler içinde en değerli olanıdır.
Hiçbir yazılı yayın onun kadar okuruyla bütünlük
oluşturmaz.
Dünyanın sanatla düzeleceğine inanan insanların
ürünleridir.
20. - 21. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
20.
A)
B)
C)
D)
E)
21.
A)
B)
C)
D)
E)
(I) Bugün devlet ve vakıf üniversitelerinde, öğrencilerin
hem kendilerini iş yaşamına hazırlamaları hem de deyim
yerindeyse cep harçlığı kazanmaları için değişik çalışma
programları mevcut. (II) Bu programlar sayesinde
öğrenciler bir yandan eğitimlerini ara vermeksizin
sürdürürken bir yandan da üniversite içindeki çalışma
ortamında iş deneyimi kazanıyor ve ihtiyaçlarının en
azından bir kısmını karşılayabilecekleri küçük bir gelir
elde ediyorlar. (III) Üniversiteden mezun olduktan sonra
öğrencilerin öz geçmişlerine yazabilecekleri bu ilk
tecrübeleri, iş bulmalarına yardımcı olduğu gibi işlerine
kolayca adapte olmalarını da sağlıyor. (IV) Böylece
öğrenciler, okul için değil hayat için öğrenmeye ilk
adımlarını atıyorlar. (V) Bu sayede öğrenciler, mezun
oluncaya kadar geçen sürede akademik gelişimlerinin
yanı sıra ilgi, yetenek ve kariyer hedefleri doğrultusunda
da eğitici etkinliklerde bulunuyor; yaşamlarını daha
renkli, eğlenceli ve keyifli hâle getiriyorlar.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
I. cümlede, öğrencilere sunulan imkânlarla ilgili tespit
yapılmıştır.
II. cümlede, önceki cümleyle ilgili ek bilgi verilmiştir.
III. cümlede, öncekilerden farklı bir kazanımdan söz
edilmiştir.
IV. cümlede, öğrenmenin amaçlarından biri dile
getirilmiştir.
V. cümlede, öğrencilerin iş bulmalarındaki kolaylıktan
söz edilmiştir.
Bu parçadan üniversitelerdeki çalışma programları
ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
Öğrencilerin kişisel gelişimine yardımcı olmaktadır.
Öğrencilere, okul yaşamlarında ekonomik getiri sağlar.
Yaşamı, öğrenciler için daha keyifli kılmaktadır.
Öğrencilerin branşlaşmada doğru tercih yapmalarını
sağlamaktadır.
Öğrencilerin çalışma hayatına uyum sürecini
kolaylaştırmaktadır.
22. - 23. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
22.
A)
B)
C)
D)
E)
23.
A)
B)
C)
D)
E)
5 Diğer sayfaya geçiniz.
2016-LYS3/TDE
(I) Ünlü Fransız filozoflarından olan René Descartes,
özellikle “Düşünüyorum, öyleyse varım.” cümlesiyle
tanındı. (II) 17. yüzyılın başlarında yaşayan ve
rasyonalizmin kurucularından olan Descartes, elbette ki
bilime bu cümlenin çok daha ötesinde katkılarda
bulundu. (III) Fizik ve analitik geometrideki
çalışmalarıyla tanındı, düşünceyi her türlü dogmanın
üstünde tuttu, metodik kuşkuculuğu benimsedi ve her
fâni gibi öldü. (IV) Günümüze kadar Descartes’ın,
kraliçenin özel davetiyle gittiği İsveç’te ağır kış
koşullarına dayanamayıp zatürreden öldüğü
söyleniyordu. (V) Paris ve Stokholm arşivlerinde yıllarca
yapılan bir araştırmanın ürünü olan bir kitap, gerçeğin
farklı olabileceğini söylüyor. (VI) Erlangen Üniversitesi
öğretim üyelerinden Theodor Ebert’a göre Descartes
herhangi bir hastalıktan değil, Katolik bir rahibin
kendisine verdiği arsenikli ekmek yüzünden öldü.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci
paragraf hangi cümleyle başlar?
II. III. IV. V. VI.
Descartes’ın anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış
cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?
II. cümlede, hangi düşünce akımının öncüsü olduğu
belirtilmiştir.
III. cümlede, bilim dünyasına olan bakış açısı
verilmiştir.
IV. cümlede, bilinen ölüm nedeninden söz edilmiştir.
V. cümlede, yaptığı araştırmaların çokluğuna işaret
edilmiştir.
VI. cümlede, ölümünün farklı bir sebebe bağlı
olabileceği dile getirilmiştir.
24. - 25. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
24.
A) B) C) D) E)
25.
A)
B)
C)
D)
E)
Ya sen ey karınca taciri gazeteci
Ağzının içinde bir sap ebegümeci
Kaşlarında macera gözlerinde oyun
Şeytan gibi kaçan yollu bisikletinle
Yırtık çizmelerin kadife kasketinle
Getir o eski sevincini çocukluğun
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
13’lü hece ölçüsü ile yazılmıştır.
Didaktik bir üslup kullanılmıştır.
Benzetmeye başvurulmuştur.
Tasvirden yararlanılmıştır.
Geçmişe özlem dile getirilmiştir.
I
Çukurova bayramlığın giyerken
Çıplaklığın üzerinden soyarken
Şubat ayı kış yelini kovarken
Cennet dense sana yakışır dağlar
II
Tut atalar sözün kalbi selim ol
Gönülden gönüle yol var demişler
Gider yavuzluğu tab’ı halim ol
Sarp sirke kabına zarar demişler
Aşağıdakilerden hangisi, numaralanmış bu
dörtlüklerin ortak özelliklerinden biri değildir?
Redife yer verilmesi
Yarım kafiyenin kullanılması
Hece vezniyle yazılması
Söz sanatlarından faydalanılması
Yalın bir söyleyiş tercih edilmesi
26.
A)
B)
C)
D)
E)
27.
A)
B)
C)
D)
E)
6 Diğer sayfaya geçiniz.
2016-LYS3/TDE
Bu şehirde sokaklar seni düşünür
Bu sokaklarda evler seninle dolu
Bu evlerde huzur bir şarkıdır söylediğin
Sen yürürken bir kilim dokunur kilometreler boyunca
Düşer kaldırımlara nakış nakış güzelliğin
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
Birinci dizede, insana ait bir özellik cansız bir varlığa
nispet edilerek etkileyicilik sağlanmıştır.
İkinci dizede, “seninle” sözcüğündeki mecazımürselle
sevgiliye ait kimi özellikler çağrıştırılmıştır.
Üçüncü dizede, “huzur” ile “şarkı” sözcükleri arasında
bir tezatlık söz konusudur.
Dördüncü dizede, sevgilinin güzelliği mübalağa yoluyla
dile getirilmiştir.
Beşinci dizede, güzellik istiare yoluyla somut bir nesne
gibi düşünülmüştür.
Genellikle bir sanat değeri taşımayan bu nedenle de
edebî bir tür sayılmayan; öğretme, tanıtma ve tasvir
etme amacı taşıyan; konuları bakımından bir bölgeyi, bir
eşyayı veya bir insanı işleyen ----, son yıllarda gazeteyle
birlikte yaygınlaşmıştır. Görüntülü iletişim araçlarının
hayatımıza girmesiyle beraber bu tür, ayrı bir mahiyet
kazanarak televizyon ve sinemaya taşınmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
konferans sempozyum röportaj
açık oturum panel
28.
A)
B)
C)
D)
E)
29.
A) B) C)
D) E)
Geleneksel Türk tiyatrosu ile ilgili olarak aşağıdaki
yargılardan hangisi yanlıştır?
Dramatik türde sadece Karagöz ve orta oyununu bilen
Türk seyircisi, Tanzimat’tan sonra türün Avrupai
şekillerini de tanımaya başlar.
Karagöz ve orta oyunundaki tüm tipler, tek bir kişi
tarafından taklit yoluyla canlandırılır.
Karagöz ve orta oyununda, olayların akışı başlıca iki
kişinin üzerindedir.
Karagöz ve orta oyununda Osmanlı Devleti sınırları
içinde yaşayan farklı etnik zümrelerin şiveleri önemli
rol oynar.
Karagöz ve orta oyununda diyaloglar belli bir çerçeve
doğrultusunda doğaçlama olarak gerçekleştirilir.
1914 yılında seferberlik davulları çalarken Adana’nın
Ceyhan ilçesinde doğmuşum. Babam avukat, çiftçi, parti
lideri. Annem eski öğretmenlerden Azime Hanım. Biri
erkek olmak üzere benden küçük dört kardeşim var.
Evliyim, dört çocuk babasıyım. Yıllardır kalemimle
geçiniyorum.
Bu parça aşağıdaki edebî türlerden hangisine örnek
verilebilir?
Otobiyografi Biyografi Fıkra
Deneme Makale
 12. yüzyılda Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır.
 Türk kültürünün Orta Asya sahasında
İslamiyet’in kabulüyle başlayan değişiminin ve
yeniden yapılanmasının ilk ürünlerindendir.
 Eser, İslam ruhuna uygun ideal insan ve toplum
oluşturma çabalarının bir ürünü olarak ortaya
çıkmıştır.
Bazı özellikleri verilen eser aşağıdakilerden
hangisidir?
Divan-ı Hikmet Kutadgu Bilig
Atabetü’l-Hakayık Divanü Lügâti’t-Türk
Vesiletü’n-Necât
30.
A)
B)
C)
D)
E)
31.
A) B) C)
D) E)
32.
A) B)
C) D)
E)
7 Diğer sayfaya geçiniz.
2016-LYS3/TDE
Türk edebiyatında gerçek anlamda ilk mizahi ürünler;
masallar, fıkralar ve seyirlik oyunlardır. Divan
edebiyatında bir kimseyi yermek, olumsuz bir gidişatı
eleştirmek amacıyla yazılan hicviyeler de bir çeşit mizah
ürünüydü. Bu tür metinlerde abartılı bir dil kullanılır ve
hicvedilen kişi âdeta yerin dibine geçirilmeye çalışılırdı.
----, bu bağlamda akla gelen ilk örneklerden biridir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilemez?
Nâbî’nin Hayriyye’si
Şeyhî’nin Harnâme’si
Nef’î’nin Siham-ı Kaza’sı
Bağdatlı Rûhî’nin Terkib-i Bend’i
Fuzûli’nin Şikâyetnâme’si
Seni sevmek bana verse de çile
Yılmadan çekerim yeter ki he de
Senin gibi biten ender bir güle
Gözyaşı dökerim yeter ki he de
Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden
hangisidir?
Taşlama Koçaklama Güzelleme
Ağıt Destan
I. Bahariyye – Pastoral şiir
II. Nasihatname – Lirik şiir
III. Gazavatname – Epik şiir
IV. Menakıbname – Satirik şiir
Yukarıda numaralanmış tür eşleştirmelerinden
hangileri yanlıştır?
I. ve II. I. ve III. II. ve III.
II. ve IV. III. ve IV.
33.
A)
B)
C)
D)
E)
34.
A) B) C)
D) E)
35.
A) B) C)
D) E)
Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi Yunus Emre
olan ilahi; Allah aşkını konu edinen, onu övmek için özel
bir ezgiyle yazılıp söylenen, herhangi bir tarikat izi
taşımayan şiirlerdir. Bu şiirler; söylendiği yere, kesime
veya tarikata göre farklı isimler alır.
Aşağıdakilerden hangisi bu isimlerden biri değildir?
Âyin Nefes Tapuğ
Devriye Deme
Türk nesri, ---- ile edebî bir kimlik kazanmıştır. Divan
edebiyatının özenli hatta bir çeşit süslü nesrinin ilk
büyük sanatkârı odur. Fars edebiyatının secili
cümlelerini ve mecazlı anlatımını benimsemiş olan
sanatçı, bir bakıma klasik nesrin temelini attığı
dinî-tasavvufi içerikli ---- adlı eserinin ön sözünde, eseri
güzel görünsün diye bu tür söz sanatlarına yöneldiğini
belirtmiştir. Eserin dili süslü ve özenli olsa da devrine
göre anlaşılabilir biçimdedir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
Âşık Paşa – Garibnâme
Nergisî – Nihâlistan
Sinan Paşa – Tazarrunâme
Veysî – Hâbname
Evliya Çelebi – Seyahatnâme
----; gazellerinde gerçek aşkı, zevki ve eğlenceyi
gerçekçi bir üslupla dile getirmiştir. O, ---- gibi üzüntü ve
acılarını tasavvufi kavramlardan hareketle sembolik bir
dille yansıtan yanık bir âşık değil neşeli bir kişiliktir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
Hoca Dehhani – Nesimi
Nedîm – Fuzûli
Bâkî – Hayali
Zâtî – Şeyhülislam Yahya
Bağdatlı Rûhî – Şeyh Galip
36.
A) B) C)
D) E)
37.
A)
B)
C)
D)
E)
38.
A)
B)
C)
D)
E)
8 Diğer sayfaya geçiniz.
2016-LYS3/TDE
XVI. ve XVII. yüzyıllarda yaşayan, Yunus Emre ile
Nasreddin Hoca gibi nereli olduğu konusunda değişik
rivayetler bulunan bir saz şairidir. Çukurova, Balkanlar,
Azerbaycan, Türkmenistan gibi değişik bölgelerde
yaşadığı düşünülen saz şairi hakkındaki bir başka
tartışma da Barak veya Varsak boyuna mensup olup
olmadığıdır. Şiirlerinin temasını genellikle güzellik ve
gurbet kavramları oluşturan âşık, bütün şiirlerini hece
ölçüsüyle söylemiştir.
Bu parçada söz edilen saz şairi aşağıdakilerden
hangisidir?
Köroğlu Âşık Ömer
Karacaoğlan Ercişli Emrah
Gevherî
Devrin siyasi koşulları gereği içe kapanma, maraziliğe
varan bir melankoli ve kişisellik bu grubun olumsuz
özellikleri gibi görülse de estetik değerlerde derinleşme
ve gelişme daha belirgindir. Yeni bir edebî dilin
oluşmasını ve gelişmesini sağlamışlardır ama bir önceki
nesil tarafından sadeleştirilmeye çalışılan yazı dilini
yeniden ağırlaştırdıkları için eleştirilmişlerdir. Gerek
şiirde gerekse nesirde ahenkli kelimelere, Arapça ve
Farsça tamlamalara, eski sözlüklerde bulunan fakat
Arapça ve Farsçada dahi artık kullanılmayan bazı
sözcüklere şiirlerinde yer vermişlerdir.
Bu parçada sözü edilen edebî topluluk veya dönem
aşağıdakilerden hangisidir?
Yedi Meşale Tanzimat
Millî Edebiyat Servetifünun
Garip
39.
A) B)
C) D)
E)
40.
A) B)
C) D)
E)
Ben “edebî” sayılabilecek hiçbir eser yazmadım. Çünkü
benim eserlerimin çoğunu yazdığım sıralarda
edebiyattan anlamayanlar, toplumumuzun büyük
çoğunluğunu teşkil ediyordu. Benim emelim de fazlaca
eser vererek çoğunluğa hitap etmek, onları aydınlatıp
dertlerine tercüman olmaya çalışmaktı. Zaten edebiyat
yapmaya ne vaktim ne de kalemim müsaitti. Bence o
dönemde “edebî” eser vermek, karnını doyuramamış bir
kimseye meyve ikram etmek kadar garip bir hareketti.
Aşağıdakilerden hangisinin edebiyat anlayışı, bu
parçadaki yazarla örtüşür?
Sami Paşazâde Sezai
Ahmet Mithat Efendi
Mehmet Rauf
Halit Ziya Uşaklıgil
Abdülhak Hamit Tarhan
Şair, Tanzimat’tan sonra Divan edebiyatına ilk fakat usta
bir söyleyişe kavuşmuş şuurlu bir dönüşü temsil
etmektedir. Yeni şiirin sadece Batı’ya değil millî
örneklere de bağlanmasını istemiştir. Şair, Köylü
Kızların Şarkısı adlı şiiri ile edebiyatımızın ilk ve
şaşılacak kadar yeni olan ahenkli köy şiirini ortaya
koymuştur. Bu şiirde köylülerin konuşmaları, yaşayışları
ve duygulanışları aruz vezni içinde canlı bir üslupla
yansıtılmıştır. Ayrıca Fransız şiirinden başarılı
tercümeler de yapmıştır. Şiirlerini Ateşpâre, Şerâre ve
Füruzan isimli kitaplarda toplamıştır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden
hangisidir?
Nabizâde Nâzım
Recaizade Mahmut Ekrem
Ziya Paşa
Şemsettin Sami
Muallim Naci
41.
A)
B)
C)
D)
E)
42.
A)
B)
C)
D)
E)
9 Diğer sayfaya geçiniz.
2016-LYS3/TDE
Edebiyatımızda, tabiat ve mizacını şiirlerine onun gibi
yansıtabilen pek az şair vardır. Sevgi ve nefretleri,
kırgınlık ve sevinçleri, umut ve bezginlikleri, fazileti ve
gururu, buğuz ve istihzası, elle tutulurcasına şiirinden
sezilir. Gerçekten de onun çok etkili ve mağrur bir kişiliği
olduğu yargısı, hatıra yazan bütün arkadaşlarının ortak
yargısını oluşturur. Yahya Kemal Beyatlı ise onun bu
özelliğini Portreler adlı kitabında “Hırsını yenemeyecek
derecede kindar.” cümlesiyle özetlemektedir. Özellikle
İstanbul’a olan kinini anlattığı şiiri, Yahya Kemal’in bu
cümlesine iyi bir örnektir.
Bu parçada mizacından ve şiirinden söz edilen şair
aşağıdakilerden hangisidir?
Mehmet Âkif Ersoy Süleyman Nazif
Cenap Şehabettin Namık Kemal
Tevfik Fikret
----, konuşulan Türkçeyi roman ve hikâye dili hâline
getirmiş ve bu özelliği ile bütün çağdaşlarının takdirini
kazanmıştır. Yalın dili, mizah dergilerindeki yazılarında
keskinleşen alaycı ifadesi, seçtiği konular, canlandırdığı
tipler, özgün anlatım tekniğiyle her seviyeden
okuyucunun kendisinde bir şeyler bulduğu ve
vazgeçemediği bir yazar olmuştur. Anadolu’daki
gezilerinin izlenimlerini derlediği Anadolu Notları, onun
denemeci yanını da ortaya koyan önemli bir eseridir. Bu
kitaptaki nice parça, okuyucuyu gerçeğin birçok
köşesiyle karşılaştırır. Romanlarında canlandırdığı
kişilerini asla feda etmekten yana olmaması, onun bu
insanları değişik cepheleriyle tanımış olmasından
kaynaklanır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Reşat Nuri Güntekin
Halide Edip Adıvar
Refik Halit Karay
Memduh Şevket Esendal
43.
A) B)
C) D)
E)
44.
A)
B)
C)
D)
E)
Sanatçı, Divan edebiyatını Doğu’nun; Tanzimat ve
Servetifünun edebiyatlarını ise Batı’nın birer kopyası ve
taklidi saydığı için onlara millî sanat gözüyle
bakmıyordu. Ona göre gerçek millî edebiyat ancak halk
edebiyatıydı. Çünkü Türklerin kültürü, dili, duygu ve
hayalleri ancak onda mevcuttu. Kendisi aslında destan
ve masallardan çıkarılacak bir Türk romantizmi
peşindeydi. 1913 yılından sonra dil, üslup ve kullandığı
vezin bakımından Yeni Lisan anlayışının ilkelerine sadık
kaldı. Şiirlerini Kızıl Elma, Yeni Hayat ve Altın Işık isimli
kitaplarda topladı.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
Ömer Seyfettin
Ali Canip Yöntem
Mehmet Emin Yurdakul
Ziya Gökalp
Rıza Tevfik Bölükbaşı
Bence şiir bir şekil meselesidir. Şekil her şeyden evvel
dilin vezin ve kafiye ile yoğrulmasıdır. Vezin, kafiye ve
şiire ait diğer kurallar, yavaş yavaş kişisel bir teknik
hâline gelir. Bu sayede dile önce kendi sesimiz ve biraz
da benliğimiz, iç hayatımız, tecrübelerimiz girer. Bütün
mesele dili, kendi sesimiz yapmaktır.
Aşağıdakilerden hangisi bu şiir anlayışıyla eser
vermiş olamaz?
Ahmet Hamdi Tanpınar
Ziya Osman Saba
Ahmet Haşim
Yahya Kemal Beyatlı
Orhan Veli Kanık
45.
A)
B)
C)
D)
E)
46.
A)
B)
C)
D)
E)
10 Diğer sayfaya geçiniz.
2016-LYS3/TDE
I. Gençlik gelip geçti bir günlük süstü
Ömrüm doymamaktan dünyaya küstü
Eser darmadağın emek yüzüstü
Gidiyorum işim acele
II. İşim gücüm budur benim
Gökyüzünü boyarım her sabah
Uyanır bakarsınız ki mavi
Aşağıdakilerin hangisinde, numaralanmış bu
şiirlerin temsil ettiği şiir anlayışları sırasıyla
verilmiştir?
Yedi Meşaleciler – İkinci Yeni
Mistik şiir – Garipçiler
Yedi Meşaleciler – Toplumcu şiir
İkinci Yeni – Garipçiler
Mistik şiir – İkinci Yeni
Artık ne rübâî ne semaî kaldı!
San’atta bir âvâre tedâî kaldı!
Her cephesi ma’mûr şiirden bugüne
Mazbût iki üç kalem, fedâi kaldı.
Bu dörtlükte şair, Türk şiiriyle ilgili olarak
aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır?
Geleneksel Türk şiirine ilginin yeterli olmamasından
Çağrışım unsurlarına yeteri kadar yer
verilmemesinden
Şair sayısındaki artışın şiir kalitesini düşürmesinden
Şiirin sadece belli mekânlarda gelişmesinden
Yenilikçi yönünün ilgilenenleri yetkinliğe
yönlendirememesinden
47.
A)
B)
C)
D)
E)
48.
A)
B)
C)
D)
E)
Şiirini kendinden önceki şiir zincirine bir yeni halka
olarak ekleyemeyen ozanın yaşayabileceğine hiç
inanmadım. İlk kitabımdan bu yana, geçmiş Türk şiirinin
rüzgârları, şiirlerimin arasında kendini hissettirdi.
Duvar’da, Sisler Bulvarı’nda, Yağmur Kaçağı’nda daha
çok Dadaloğlu, Köroğlu bir yandan; Gevherî, Dertli ve
Zihnî de öte yandan olmak üzere bir halk şiiri, destan
şiiri soluğu vardır. Sonra Divan şiirini hesaba
katmamanın yanlış hatta sersemce bir iş olacağını
düşündüm. Ben Sana Mecburum, Belâ Çiçeği bu
düşüncemin denemelerini gün ışığına çıkarmıştır.
Bu parçada kendisinden söz eden şair
aşağıdakilerden hangisidir?
Attila İlhan
Turgut Uyar
İlhan Berk
Edip Cansever
Sezai Karakoç
Edebiyatımızda bazı sanatçılar eserlerinde işledikleri
konulara göre takma isimlerle anılır olmuştur. Masalcı
Baba, Bayrak Şairi, Halikarnas Balıkçısı, Destan Şairi,
Evler Şairi... bunlardan bazılarıdır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada takma isimleri
belirtilen sanatçılardan biri değildir?
Arif Nihat Asya
Behçet Necatigil
Cevat Şakir Kabaağaçlı
Faruk Nafiz Çamlıbel
Eflatun Cem Güney
49.
A)
B)
C)
D)
E)
50.
A)
B)
C)
D)
E)
11 Diğer sayfaya geçiniz.
2016-LYS3/TDE
İlk şiirini 1927’de Güneş dergisinde yayımlayan şairin ilk
dönem şiirlerinde Ahmet Haşim’in belirgin bir etkisi
görülür. Bireysel duygulanmalarını estetikçi bir
yaklaşımla şiirin dünyasında buluşturur. Karamsar ve
içe dönük bir şairdir. 1940 yılına kadar yazdığı şiirleri
romantik, bu tarihten sonraki şiirleri ise toplumsal
gerçekçi bir özellik taşır. Devrin sosyal yapısı ve geçim
sıkıntısı Nâzım Hikmet’in de etkisiyle onu toplumu
önceleyen bir sanat anlayışına yaklaştırır. Yarenlik,
Sınıf, Yaşadıkça, Devam, Üsküdar’da Sabah Oldu gibi
şiir kitaplarının yanında birçok güldürü dizileri de
yayımlanan ----, kendi şiirini “yaşadığı çağa tanıklık
eden ve konularını yaşadığı çağdan alan somut bir şiir”
şeklinde özetler.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
Rıfat Ilgaz
Cahit Irgat
Sabahattin Ali
Ataol Behramoğlu
İsmet Özel
Yazılarımda, sanıyorum bir tek annemin tesirinde
kaldım. İlk romanım Küçük Dünya’da, bence bu tesir
açıkça görünür. İkinci romanım Azap Toprakları’nda
kendi üslubumu buldum gibi... Konu bulmaya ve nasıl
yazdığıma gelince söz gelimi bir konu gelir içimden,
mesela Bulgaristan’daki Türklerin durumu yahut sendika
olayları... Böyle şeyleri ve konuyu düşünürken
karakterler doğar, önemli karakterler ekseri kendi
isimlerini beraberlerinde taşıyıp getirirler, ben bu isimleri
değiştirmeyi uğursuzluk addettiğim için ne gelmişse onu
yazarım.
Bu parçada romancılığından ve yazma yönteminden
söz eden yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Emine Işınsu
Sevinç Çokum
Adalet Ağaoğlu
Halide Nusret Zorlutuna
Samiha Ayverdi
51.
A)
B)
C)
D)
E)
52.
A)
B)
C)
D)
E)
Yazarlar, eserlerinde içinde yaşadıkları toplumların
tarihlerini konu olarak seçebilirler. Örneğin, Kırımlı yazar
Cengiz Dağcı, II. Dünya Savaşı sırasında değişik
cephelerde yaşanan vahşeti ilk romanı Korkunç Yıllar ve
onun devamı olan Yurdunu Kaybeden Adam başta
olmak üzere Türkiye Türkçesi ile yazdığı romanlarında
anlatmıştır. Bu romanlarda olduğu gibi yakın tarihimiz de
edebiyatımızda farklı yazarlarca konu edilmiştir. Türk
edebiyatında özellikle Kurtuluş Savaşı’nın izleri eserlere
yansımıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada dile getirilen
düşünceye yönelik eserlere örnek olamaz?
Yorgun Savaşçı
Sahnenin Dışındakiler
Dersaadet’te Sabah Ezanları
Avare Yıllar
Küçük Ağa
 Oyunlarıyla tiyatro edebiyatımıza önemli katkıda
bulunan yazarlarımızdandır.
 İlk dönemde yazdığı Masum Katiller, Kanaviçe,
Duvarların Ötesi gibi eserlerde olaylar arasında
mantık bağı gözeten klasik oyun kurgulama
yöntemine başvurmuştur.
 Kendi türünde bir başyapıt olan Ocak’ta, öyküyü
sağlam bir yapıya oturttuğu, karşılıklı konuşmaları
gerçek bir alışveriş ve sürükleyici bir etki-tepki
biçiminde örgütlediği, oyunun duygusal öyküsüne
sevecen ve tatlı bir tavırla yaklaştığı görülür.
 Konu seçimi, olaylara yaklaşımı, geçmiş olaylarla
şimdikiler arasında köprü kurmaya elverişli
anlatımıyla düşündürücü olduğu kadar eğlendirici
bir yazardır.
Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
Turan Oflazoğlu
Cevdet Kudret
Necati Cumalı
Haldun Taner
Turgut Özakman
53.
A)
B)
C)
D)
E)
54.
A)
B)
C)
D)
E)
12 Diğer sayfaya geçiniz.
2016-LYS3/TDE
I. İntibah – Ali Bey
II. Araba Sevdası – Bihruz Bey
III. Mai ve Siyah – Ahmet Celâl
IV. Şıpsevdi – Aliye
V. Eylül – Necip
Yukarıdaki numaralanmış roman-kahraman
eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?
I. ve III. II. ve III. II. ve V.
III. ve IV. IV. ve V.
Hayır, hayâl ile yoktur benim alışverişim
İnan ki ne demiş isem görüp de söylemişim
Şudur benim cihânda en beğendiğim meslek
Sözüm odun gibi olsun hakikat olsun tek
Bu dizelerde dile getirilen düşünce, aşağıdaki edebî
akımlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?
Romantizm Realizm Sembolizm
Sürrealizm Klasisizm
55.
A) B) C)
D) E)
56.
A) B) C)
D) E)
TEST BİTTİ.
13 CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI (LYS)
26 HAZİRAN 2016
LYS – 3 / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ CEVAP ANAHTARI
1. B 16. B 31. A 46. E
2. D 17. D 32. A 47. B
3. C 18. E 33. A 48. A
4. D 19. D 34. C 49. A
5. C 20. E 35. D 50. D
6. E 21. A 36. D 51. A
7. B 22. E 37. C 52. A
8. E 23. D 38. B 53. D
9. D 24. C 39. C 54. E
10. D 25. D 40. D 55. D
11. A 26. B 41. B 56. B
12. E 27. B 42. E
13. B 28. C 43. E
14. B 29. C 44. B
15. A 30. B 45. D